ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2556 / คณะผู้จัดทำ กองบรรณาธิการ วารสาร "เอกสารภาษีอากร". - กรุงเทพฯ : บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด, 2556 [2013] - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)

พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร -- ประมวลรัษฎากร -- ลักษณะ 1 ข้อความเบื้องต้น -- ลักษณะ 2 ภาษีอากรฝ่ายสรรพากร หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 1 ทวิ คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร -- หมวด 2 วิธีการเกี่ยวแก่ภาษีอากรประเมิน -- หมวด 3 ภาษีเงินได้ -- หมวด 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม -- หมวด 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ -- หมวด 6 อากรแสตมป์ -- หมวด 7 อากรมหรสพ -- ประกาศและคำสั่งคณะปฏิวัติ -- พระราชกฤษฎีกา -- กฎกระทรวง -- ประกาศกระทรวงการคลัง -- ระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบกรมสรรพากร -- ประกาศกรมสรรพากรและคำชี้แจงกรมสรรพากร -- ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร -- คำสั่งเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามประมวลรัษฎากรคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. .../25... -- คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. .../25...

9786163020031


รัษฎากร -- ไทย.
ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3544 / 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544