ดาวใจ ศรลัมพ์.

ได้คน ได้ใจ ได้งาน / Happy 8 workplace by NOK : NOK Precision Component (Thailand) Ltd. NOK หลักการ happy worplace สัมภาษณ์/เรียบเรียง ดาวใจ ศรลัมพ์ ; บรรณาธิการบทความ สราวุธ พันธุชงค์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะองค์กร (Happy Workplace) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2553 [2010] - 176 หน้า : ภาพประกอบ.

1 ธุรกิจเพื่อความสุข -- 2 ธุรกิจกับการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ -- 3 ความสุขภาคปฏิบัติ = Productivity happiness -- 4 จิตวิญญาณของธุรกิจ.

9789748104607


การบริหารงานบุคคล.

HF5549 / .ด65 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544