ชุมพร สังขปรีชา.

ปรัชญาและทฤษฎีการเมืองว่าด้วยธรรมชาติมนุษย์ / ชุมพร สังขปรีชา. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : หจก.ภาพพิมพ์, 2555 [2012] - 152 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1, [แก้ไขและเพิ่มเติม] 2531 ของ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

1 ความรู้เบื้องต้นในการศึกษาปรัชญาและทฤษฎีการเมือง -- 2 ว่าด้วยความยุติธรรมในทัศนะของเปลโต : บทสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ -- 3 ว่าด้วยมนุษย์เป็นสัตว์การเมืองในทัศนะของอริสโตเติล -- 4 ว่าด้วยสันติภาพและความเป็นระเบียบ : บทสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม -- 5 ว่าด้วยสิทธิธรรมชาติและความผาสุก : บทสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับรัฐ -- 6 ว่าด้วยความเจริญก้าวหน้า : บทสะท้อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเชิงวิวัฒนาการ.

9789744666079


รัฐศาสตร์ -- ปรัชญา.

JA71 / .ช7 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544