ศิริณา จิตต์จรัส.

เศรษฐกิจชุมชนและภูมิปัญญาไทย / ศิริณา จิตต์จรัส. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด, 2553 [2010] - 203 หน้า : ภาพประกอบ.

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ -- บทที่ 2 แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ -- บทที่ 3 หลักการทรงงาน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ -- บทที่ 4 วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจชุมชน -- บทที่ 5 เครือข่ายและนโยบาย โครงการเพื่อแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ -- บทที่ 6 ภูมิปัญญาไทย -- บทที่ 7 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต -- บทที่ 8 สัมมนาบทเรียนจากชุมชนด้านเศรษฐกิจและภูมิปัญญาไทย.

9786167326412


เศรษฐกิจพอเพียง.


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.
ไทย -- ภูมิปัญญา.

HC445 / .ศ645 2553

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544