สังคมศาสตร์บูรณาการ = Integrated social science / Integrated social science [ผู้เขียน ฐิตารีย์ ศิริศรีษรชัย ... [และคนอื่น ๆ]] ; เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล บรรณาธิการ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นครปฐม : ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556 [2013] - 266 หน้า.

บทที่ 1 แนวคิดพื้นฐานก่อนการจัดการความรู้ / ฐิตารีย์ ศิริศรีษรชัย -- บทที่ 2 อาเซียนศึกษา : พัฒนาการและความสำคัญในบริบทของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน / นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ -- บทที่ 3 เส้นทางสู่ประชาคมอาเซียน : ความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมรูปแบบใหม่ / พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์ -- บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับสิ่งแวดล้อม / วนิพพล มหาอาชา -- บทที่ 5 นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / เสรี วรพงษ์ -- บทที่ 6 บริโภคศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม / สุภาภรณ์ สงค์ประชา -- บทที่ 7 การบริโภคอาหารที่ยั่งยืนในบริบทโลกและบริบทประเทศไทย / คนางค์ คันธมธุรพจน์ -- บทที่ 8 พฤติกรรมการทุจริตในชั้นเรียนของนักเรียน นักศึกษา / ธัญลักษ์ รุจิภักดิ์ -- บทที่ 9 การบูรณาการร่วมของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน กับการป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน / สุณีย์ กัลยะจิตร -- บทที่ 10 ญาณวิทยา กระบวนทัศน์ วิธีวิทยาแนวสตรีนิยมกับการแสวงหาความจริงทางสังคม / สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ -- บทที่ 11 มหิดลธรรมกับการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการพัฒนาองค์กร / แสงเทียน อยู่เถา -- บทที่ 12 การเสริมสร้างศักยภาพ / ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล.

9786162791857


สังคมศาสตร์.
การจัดการสิ่งแวดล้อม.


ไทย -- ภาวะสังคม.
กลุ่มประเทศอาเซียน -- ภาวะสังคม.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)