ศาลรัฐธรรมนูญภายใต้หลักนิติธรรมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข / ผู้เขียน อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ ... [และคนอื่น ๆ]. - กรุงเทพฯ : สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2556 [2013] - 9, 561 หน้า. - รวมบทความทางวิชาการของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ; ชุดที่ 11 . - รวมบทความทางวิชาการ (สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ) ; ชุดที่ 11. .

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการทรงใช้พระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญ / อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ -- ทศพิธราชธรรม : ธรรมะสำหรับผู้นำองค์กร / อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ -- The role of the constitutional court in the protection of the rights and liberties of the people : the case of Thailand / Chalermpon Ake-uru -- บทบาทศาลรัฐธรรมนูญในระบบศาลไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / จรัญ ภักดีธนากุล -- พระราชบัญญัติอาชญากรสงคราม : รากฐานกำเนิดศาลรัฐธรรมนูญ / ปัญญา อุดชาชน -- The role of the Asian Law Association / ปัญญา อุดชาชน -- การให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่องหรือฟ้องคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง / พิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ -- หนังสือสัญญาระหว่างประเทศที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา / จุมพต สายสุนทร -- ผลกระทบกรณีคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 18-22/2555 ศึกษาเปรียบเทียบกับแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา / นภดล ช.สรพงษ์ -- ความเสมอภาคตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ / สิทธิพร เศาภายน -- การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย -- กมล โสตถิโภคา -- การร้องทุกข์ทางรัฐธรรมนูญของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐโปแลนด์ สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐโครเอเชีย / ภาสพงษ์ เรณุมาศ -- ศาลรัฐธรรมนูญกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ / ปฐมพงศ์ คำเขียว -- ศาลรัฐธรรมนูญตุรกีภายหลังการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 2011 / วิศรุต คิดดี.

9789747725803


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.
ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2620 / .ศ655 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544