จิตติ ติงศภัทิย์, 2451-2538.

กฎหมายลักษณะละเมิดรวมหมายเหตุท้ายคำพิพากษาของศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ / รวบรวมโดย เขมภูมิ ภูมิถาวร. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013] - 452 หน้า.

1 กระทำโดยจงใจ ประมาทเลินเล่อ -- 2 ละเว้นกระทำ -- 3 โดยผิดกฎหมาย -- 4 ความเสียหาย -- 5 สิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด -- 6 ความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล -- 7 ความยินยอมไม่เป็นละเมิด -- 8 การใช้สิทธิโดยไม่สุจริต -- 9 หมิ่นประมาท -- 10 ความรับผิดของนายจ้าง -- 11 นายจ้างไล่เบี้ย -- 12 ความรับผิดของตัวการ -- 13 ความรับผิดของผู้ว่าจ้างทำของ -- 14 ความรับผิดของบิดามารดา -- 15 กระทำละเมิดร่วมกัน -- 16 ความรับผิดของผู้ครอบครองโรงเรือน -- 17 ความรับผิดของผู้ครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล -- 18 ค่าสินไหมทดแทน -- 19 เวลาอันเป็นฐานที่ตั้งแห่งการประมาณราคา -- 20 ผู้เสียหายมีส่วนผิด -- 21 ค่าสินไหมทดแทนกรณีทำให้เขาถึงตาย 22 ค่าสินไหมทดแทนกรณีทำให้เสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัย -- 23 ค่าสินไหมทดแทนกรณีผู้เสียหายมีความผูกพันต่อบุคคลภายนอก -- 24 ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันมิใช่ตัวเงิน -- 25 การทำสัญญาประนีประนอมยอมความรับความเสียหายในคดีละเมิด -- 26 อายุความละเมิด -- 27 การเริ่มนับอายุความละเมิดกรณีนิติบุคคล (ส่วนราชการ) เป็นโจทก์ -- 28 การฟ้องนิติบุคคล -- 29 การบรรยายฟ้องคดีละเมิด -- 30 ภาระการพิสูจน์ -- 31 ข้อเท็จจริงคดีอาญาผูกพันคดีละเมิด -- 32 สิทธิเรียกร้องเคียงคู่กัน -- 33 การรับฟังพยานในคดีละเมิด -- 34 การพิพากษาคดีละเมิด.

9789744666819 9744666811


880-05 -- ละเมิด -- ไทย.
880-06 -- คำพิพากษาศาล -- ไทย.

KPT834 / .จ643 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544