ธีรเดช นรัตถรักษา, 2503-

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศาลปกครอง : ฉบับประชาชนและข้าราชการทั่วไป / ธีรเดช นรัตถรักษา. - ฉบับปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : บริษัท ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง จำกัด, 2556 [2013] - 231 หน้า.

1 ศาลปกครองคืออะไร -- 2 กฎหมายปกครองและคดีปกครองคืออะไร -- 3 ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในฐานะประชาชนผู้ฟ้องคดีหรือโจทก์ในศาลปกครอง -- 4 หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ถูกฟ้องหรือจำเลยในศาลปกครอง -- 5 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล คณะกรรมการต่าง ๆ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ๆ ผู้ถูกฟ้องหรือจำเลยในศาลปกครอง -- 6 คดีปกครองประเภทใดบ้าง ที่มีสิทธิฟ้องต่อศาลปกครองได้ -- 7 ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในฐานะประชาชนมีสิทธิฟ้องคดีเมื่อไร -- 8 ก่อนฟ้องคดีบางประเภทต่อศาลปกครองต้องมีการอุทธรณ์หรือให้หน่วยราชการ หรือข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้บังคับบัญชาหรือกำกับดูแลได้ชี้แจงก่อน -- 9 การฟ้องคดีปกครองมีอายุความ หรือระยะเวลาที่ฟ้องคดีตามกฎหมายอย่างไร -- 10 การฟ้องคดีปกครองต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือไม่ -- 11 ทนายความมีความจำเป็นในการพิจารณาคดีในศาลปกครองหรือไม่ -- 12 ศาลปกครองมีกี่ชั้น และต้องฟ้องที่ศาลปกครองชั้นใด และที่ใด -- 13 วิธีฟ้องคดีต่อศาลปกครองสะดวกอย่างไร -- 14 ศาลปกครองมีวิธีพิจารณาคดีที่เรียบง่ายตามกฎหมาย และตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอย่างไร -- 15 มาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ให้แก่คู่กรณีเป็นการชั่วคราวก่อนพิพากษาคดี -- 16 คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองมีผลในการวางหลักการปฏิบัติราชการอย่างไร 17 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครอง -- 18 ตุลาการหรือผู้พิพากษาในศาลปกครองคือใคร -- 19 ตุลาการผู้แถลงคดีในศาลปกครองคือใคร -- 20 พนักงานคดีปกครองในศาลปกครองคือใคร -- 21 อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศาลปกครองหน่วยงานอิสระใหม่ตามรัฐธรรมนูญ -- บทสรุป ศาลปกครองทางเลือกใหม่สู่ความเป็นธรรมของประชาชนและที่พึ่งใหม่ของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ -- แนวข้อสอบ กฎหมายจัดตั้งศาลปกครองเพื่อเตรียมสอบบรรจุข้าราชการ -- เฉลยแนวข้อสอบ กฎหมายจัดตั้งศาลปกครองเพื่อเตรียมสอบบรรจุฯ -- ภาคผนวก 1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 10 ศาล -- 2 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2554 -- 3 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2542 -- 4 พระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 -- 5 พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542 -- 6 ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543 -- 7 ประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองสูงสุดและเรื่อง การจัดตั้งแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลปกครองชั้นต้น -- 8 คำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุดในการดำเนินคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม.

9786162371608


ศาลปกครอง -- ไทย.
วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย.

KPT2764 / .ธ64 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544