อรรถสิทธิ์ พานแก้ว.

เลือกเพราะชอบ : พฤติกรรมการเลือกตั้งของคนไทยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปปี พ.ศ. 2550 / อรรถสิทธิ์ พานแก้ว. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2556 [2013] - xii, 152 หน้า : ภาพประกอบ.

บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 ใครออกไปเลือกตั้ง -- บทที่ 3 เลือกใคร เลือกอย่างไร ด้วยสาหเหตุไหน -- บทที่ 4 ประเด็นทางพฤติกรรมการเมืองในการเลือกตั้งทั่วไป ปี พ.ศ. 2550 -- บทที่ 5 บทสรุป.

9789744497048


การเลือกตั้ง -- ไทย.
ผู้ตรากฎหมาย -- ไทย.

JQ1749.ก5 / อ44 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544