ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-

คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 8. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013] - 496 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7, (แก้ไขเพิ่มเติม) 2555.

ภาค 1 แนวความคิดและประสบการณ์ของต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง -- บทที่ 1 ภาพรวม -- ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบกฎหมายที่สำคัญของต่างประเทศ -- ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวความคิดในการจัดองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองของต่างประเทศ -- บทที่ 2 แนวความคิดและประสบการณ์ของประเทศที่ให้ตุลาการผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายปกครองเป็นผู้พิจารณาพิพากษาคดีปกครอง : ระบบของฝรั่งเศส -- ส่วนที่ 1 แนวความคิดพื้นฐานและความเป็นมาของการจัดตั้งองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองของฝรั่งเศส -- ส่วนที่ 2 โครงสร้างและการจัดองค์กรวินิจฉัยคดีปกครองของฝรั่งเศส -- ส่วนที่ 3 คุณสมบัติและการแต่งตั้งตุลาการศาลปกครองของฝรั่งเศส -- ส่วนที่ 4 คดีที่อยู่ในอำนาจขององค์กรวินิจฉัยคดีปกครองของฝรั่งเศส -- ส่วนที่ 5 วิธีพิจารณาคดีปกครองของฝรั่งเศส -- บทที่ 3 แนวความคิดและประสบการณ์ของประเทศที่ให้ตุลาการศาลปกครองเป็นผู้พิจารณาพิพากษาคดีปกครองที่โต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมทางปกครองและให้ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมเป็นผู้พิจารณาพิพากษาคดีปกครองเกี่ยวกับความรับผิดของฝ่ายปกครอง -- ส่วนที่ 1 ประเทศที่มีระบบศาลปกครองเป็นเอกเทศจากศาลยุติธรรมและเป็นเอกเทศจากฝ่ายบริหารด้วย : ศึกษากรณีของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน -- ส่วนที่ 2 ประเทศที่มีศาลปกครองเป็นเอกเทศจากศาลยุติธรรม แต่การวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลเป็นอำนาจของศาลยุติธรรม ภาค 2 การดำเนินการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทย -- บทที่ 1 เหตุผลและความจำเป็นของการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทย -- บทที่ 2 ความพยายามในการจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมา -- ส่วนที่ 1 ช่วงแรก (พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2516) เป็นช่วงของการหาข้อสรุปว่าควรหรือไม่ที่จะจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทย -- ส่วนที่ 2 ช่วงที่สอง (พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2538) เป็นช่วงของการหาข้อสรุปว่าศาลปกครองที่จะจัดตั้งขึ้นนั้นควรอยู่ในระบบศาลยุติธรรมตาม "ระบบศาลเดี่ยว" หรือควรแยกเป็นเอกเทศจากศาลยุติธรรมตาม "ระบบศาลคู่" -- ส่วนที่ 3 ช่วงที่สาม (พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน) เป็นช่วงที่ได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญให้รัฐดำเนินการจัดตั้งศาลปกครองเป็นระบบศาลคู่ -- บทที่ 3 ความพยายามในการพัฒนาระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองขึ้นในประเทศไทย -- ส่วนที่ 1 เหตุผลและความจำเป็นของการสร้างระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองขึ้นในประเทศไทย -- ส่วนที่ 2 แนวทางในการสร้างวิธีพิจารณาคดีปกครองขึ้นในประเทศไทย -- บทที่ 4 ศาลปกครองเป็นองค์กรหนึ่งในบรรดาองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ภาค 3 โครงสร้างของศาลปกครอง ระบบตุลาการศาลปกครองและอำนาจของศาลปกครอง -- บทที่ 1 โครงสร้างของศาลปกครอง -- บทที่ 2 ระบบตุลาการศาลปกครอง -- บทที่ 3 คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง -- บทที่ 4 บทเฉพาะกาล -- บทที่ 5 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งศาลปกครอง -- บทที่ 6 สำนักงานศาลปกครองและการบริหารงานศาลปกครอง ภาค 4 คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง -- บทที่ 1 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดีปกครองที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง -- ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดีปกครองที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 -- ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดีปกครองที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 -- ส่วนที่ 3 ปัญหาการตีความบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 276 วรรคหนึ่ง ว่าศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาข้อพิพาททางปกครองที่เกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลของรัฐบาลเท่านั้นหรือมีอำนาจพิจารณาพิพากษาข้อพิพาททางปกครองเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิได้อยู่ในบังคับบัญชาหรือในกำกับดูแลของรัฐบาลด้วย -- ส่วนที่ 4 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคดีปกครองที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 -- บทที่ 2 คดีปกครองที่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง -- ส่วนที่ 1 คดีที่ฟ้องขอให้เพิกถอนกฎ -- ส่วนที่ 2 คดีที่ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่ง -- ส่วนที่ 3 คดีที่ฟ้องขอให้สั่งห้ามการกระทำอื่นใด -- ส่วนที่ 4 คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฎิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร ส่วนที่ 5 คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ -- ส่วนที่ 6 คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ -- ส่วนที่ 7 คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง -- ส่วนที่ 8 คดีที่มีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด -- ส่วนที่ 9 คดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจ -- บทที่ 3 การกำหนดเขตอำนาจของศาลปกครอง -- ส่วนที่ 1 คดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองชั้นต้น -- ส่วนที่ 2 คดีที่อยู่เขตอำนาจของศาลปกครองสูงสุด -- บทที่ 4 คดีที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง -- ส่วนที่ 1 คดีที่มีลักษณะเป็นคดีปกครอง แต่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ บัญญัติยกเว้นไว้มิให้อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง -- ส่วนที่ 2 กรณีที่มีกฎหมายพิเศษตัดอำนาจของศาลปกครองไว้โดยเฉพาะ -- ส่วนที่ 3 กรณีที่ศาลปกครองมีแนวคำวินิจฉัยว่าไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครอง ภาค 5 วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- บทที่ 1 แหล่งที่มาของกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง -- บทที่ 2 ลักษณะพิเศษของวิธีพิจารณาคดีปกครอง -- บทที่ 3 เงื่อนไขในการฟ้องคดีปกครอง -- ส่วนที่ 1 คำฟ้องต้องมีสาระสำคัญครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้ -- ส่วนที่ 2 ผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีและมีความสามารถในการฟ้องคดี -- ส่วนที่ 3 ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือนร้อนหรือเสียหายในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ การฟ้องคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระทำได้ต่อเมื่อมีการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวแล้ว -- ส่วนที่ 4 ถ้าเป็นคดีที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล ผู้ฟ้องคดีต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด -- ส่วนที่ 5 คำฟ้องที่ต้องยื่นภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี -- ส่วนที่ 6 การฟ้องคดีต้องไม่เป็นการฟ้องซ้อน ดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำหรือฟ้องซ้ำ -- บทที่ 4 การยื่นคำฟ้องและการเสนอเรื่องต่อศาลปกครองโดยผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ -- ส่วนที่ 1 การยื่นคำฟ้อง -- ส่วนที่ 2 การเสนอเรื่องต่อศาลปกครองโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน -- ส่วนที่ 3 การเสนอเรื่องต่อศาลปกครองโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ -- บทที่ 5 องค์คณะพิจารณาพิพากษา การจ่ายสำนวน และการตรวจคำฟ้อง -- ส่วนที่ 1 องค์คณะพิจารณาพิพากษา -- ส่วนที่ 2 การจ่ายสำนวน -- ส่วนที่ 3 การตรวจคำฟ้องและการสั่งรับหรือไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา -- ส่วนที่ 4 การดำเนินการในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับอำนาจศาล -- บทที่ 6 การแสวงหาข้อเท็จจริงและการสรุปสำนวน -- ส่วนที่ 1 การแสวงหาข้อเท็จจริง -- ส่วนที่ 2 การสรุปสำนวนโดยตุลาการเจ้าของสำนวน -- ส่วนที่ 3 การตรวจสอบการสรุปสำนวนของตุลาการเจ้าของสำนวนโดยองค์คณะและการกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริง -- บทที่ 7 การแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี -- ส่วนที่ 1 การแต่งตั้งและอำนาจหน้าที่ของตุลาการผู้แถลงคดี -- ส่วนที่ 2 การจัดทำและการเสนอคำแถลงการณ์ -- บทที่ 8 การนั่งพิจารณาคดี -- ส่วนที่ 1 การดำเนินกระบวนพิจารณาก่อนการนั่งพิจารณาคดี -- ส่วนที่ 2 การดำเนินกระบวนพิจารณาในวันนั่งพิจารณาคดี บทที่ 9 การทำคำพิพากษาและคำสั่ง -- ส่วนที่ 1 การประชุมปรึกษาคดี -- ส่วนที่ 2 การจัดทำคำพิพากษาและคำสั่ง -- ส่วนที่ 3 การอ่านผล ผลของคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองการแก้ไขและการเผยแพร่ -- บทที่ 10 วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา -- ส่วนที่ 1 การทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง -- ส่วนที่ 2 การบรรเทาทุกข์ชั่วคราว -- บทที่ 11 การร้องสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี การทิ้งฟ้อง และการถอนคำฟ้อง -- ส่วนที่ 1 การร้องสอด -- ส่วนที่ 2 การรวมคดี -- ส่วนที่ 3 การแยกคดี -- ส่วนที่ 4 การโอนคดี -- ส่วนที่ 5 การทิ้งฟ้อง -- ส่วนที่ 6 การถอนคำฟ้อง -- บทที่ 12 วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด -- ส่วนที่ 1 วิธีพิจารณาคดีที่เป็นการฟ้องตรง -- ส่วนที่ 2 วิธีพิจารณาคดีที่เป็นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น -- บทที่ 13 การขอให้พิจารณาคดีใหม่ -- ส่วนที่ 1 บุคคลและกรณีที่อาจขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้ -- ส่วนที่ 2 เงื่อนไขในการขอให้พิจารณาคดีใหม่ -- บทที่ 14 การบังคับคดี -- ส่วนที่ 1 การบังคับคดีในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย -- ส่วนที่ 2 การบังคับคดีในกรณีที่มีการฟ้องว่าหน่วยงานทางปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร -- ส่วนที่ 3 การบังคับคดีในกรณีที่มีการฟ้องคดีเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ -- ส่วนที่ 4 การบังคับคดีในกรณีที่มีการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง -- ส่วนที่ 5 การบังคับคดีในกรณีที่มีการฟ้องคดีที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือละเว้นกระทำ -- ส่วนที่ 6 การบังคับคดีในกรณีที่มีการฟ้องให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงความเป็นอยู่ของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง -- ส่วนที่ 7 การบังคับคดีในกรณีที่มีการฟ้องคดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครอง -- บทที่ 15 ความเชื่อมโยงของกฎหมายว่าด้วยวิธีการปฏิบัติราชการปกครองกับกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงกันโดยสภาพของหลักกฎหมายในกฎหมายทั้งสองฉบับ -- ส่วนที่ 2 ความเชื่อมโยงกันเฉพาะจุดในกฎหมายทั้งสองฉบับ ภาค 6 แนวปฎิบัติของรัฐบาลเกี่ยวกับการดำเนินคดีปกครอง และข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง -- บทที่ 1 แนวปฏิบัติของรัฐบาลเกี่ยวกับการดำเนินคดีปกครอง -- ส่วนที่ 1 แนวปฏิบัติในการดำเนินคดีปกครองโดยทั่วไป -- ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติในการดำเนินคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง -- บทที่ 2 ข้อสังเกตเกี่ยวกับอำนาจของศาลปกครองในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองที่มีการฟ้องโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีปัญหาเกี่ยวพันกับสิทธิในที่ดิน -- ส่วนที่ 1 ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองของต่างประเทศเกี่ยวกับการแบ่งเขตอำนาจระหว่างศาลยุติธรรมกับศาลปกครองและการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองที่มีประเด็นซึ่งอยู่ในเขตอำนาจของศาลอื่น -- ส่วนที่ 2 บทบัญญัติและเจตนารมณ์ของกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจของศาลปกครอง -- ส่วนที่ 3 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด และความเห็นของตุลาการศาลปกครองที่เห็นว่า คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีประเด็นเกี่ยวพันกับสิทธิในที่ดินอยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครอง -- ส่วนที่ 4 ความเห็นของผู้เขียน.

9786162691669


ศาลปกครอง -- ไทย.
วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย.

KPT2764 / .ช62 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544