ทิพย์ชนก รัตโนสถ.

คำอธิบายเรียงมาตรากฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนและบริษัท / กฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนและบริษัท ทิพย์ชนก รัตโนสถ. - พิมพ์ครั้งที่ 6, (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม). - [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556. - ก-ด, 590 หน้า.

ห้างหุ้นส่วน -- บทนำ -- หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- หมวด 2 ห้างหุ้นส่วนสามัญ -- ส่วนที่ 1 บทวิเคราะห์ (มาตรา 1025) -- ส่วนที่ 2 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเอง (มาตรา 1026-1048) -- ส่วนที่ 3 ความเกี่ยวพันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอก (1049-1054) -- ส่วนที่ 4 การเลิกและชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนสามัญ (มาตรา 1055-1062) -- ส่วนที่ 5 การจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญ (มาตรา 1064-1072) -- ส่วนที่ 6 การควบห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเข้ากัน (มาตรา 1073-1076) -- หมวด 3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด -- หมวด 4 บริษัทจำกัด -- บทนำ -- ส่วนที่ 1 สภาพและการตั้งบริษัทจำกัด (มาตรา 1096-1116) -- ส่วนที่ 2 หุ้นและผู้ถือหุ้น (มาตรา 1117-1143) -- ส่วนที่ 3 วิธีจัดการบริษัทจำกัด -- 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป (มาตรา 1144-1149) -- 2 กรรมการ (มาตรา1150-1170) -- 3 ประชุมใหญ่ (มาตรา 1171-1195) -- 4 บัญชีงบดุล (มาตรา 1196-1199) -- 5 เงินปันผลและเงินสำรอง (มาตรา 1200-1205) -- 6 สมุดและบัญชี (มาตรา 1206-1207) -- ส่วนที่ 4 การสอบบัญชี (มาตรา 1208-1214) -- ส่วนที่ 5 การตรวจ (มาตรา 1215-1219) -- ส่วนที่ 6 การเพิ่มทุนและลดทุน (มาตรา 1220-1228) -- ส่วนที่ 7 หุ้นกู้ (มาตรา 1229-1235) -- ส่วนที่ 8 เลิกบริษัทจำกัด (มาตรา 1236-1237) -- ส่วนที่ 9 การควบบริษัทจำกัดเข้ากัน (มาตรา 1238-1243) -- ส่วนที่ 10 หนังสือบอกกล่าว (มาตรา 1244-1245) -- ส่วนที่ 11 การถอนทะเบียนบริษัทร้าง (มาตรา 1246) (ถูกยกเลิกทั้งหมด) ส่วนที่ 12 การแปรสภาพห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด -- หมวด 5 การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด -- หมวด 6 การถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัดร้าง -- ภาคผนวก 1 -- ภาคผนวก 2 -- ตารางค่าธรรมเนียม -- ภาคผนวก 3 -- ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า.

9789744666932


หุ้นส่วน -- ไทย.
กฎหมายบริษัท -- ไทย.

KPT1045 / .ท632 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544