ทศพล สมพงษ์.

พัฒนาการและการพัฒนาประชาสังคม / ทศพล สมพงษ์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2556 [2013] - 22, 270 หน้า : ภาพประกอบ.

บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 พัฒนาการของแนวคิดประชาสังคม -- บทที่ 3 การเติบโตของประชาสังคม -- บทที่ 4 ประชาสังคมในบริบทสังคมไทย -- บทที่ 5 ประชาสังคมกับการพัฒนาประชาธิปไตย -- บทที่ 6 การสร้างภาคประชาสังคมให้เข้มแข็ง -- บทที่ 7 อุปสรรคที่มีต่อการพัฒนาประชาสังคม -- บทที่ 8 บทบาทของสภาพัฒนาการเมืองในการพัฒนาประชาสังคม.

9789744497123


ประชาสังคม.
ประชาสังคม -- ไทย.
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม -- ไทย.

JC337 / .ท53 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544