ประโยชน์ ส่งกลิ่น, 2507-

การบริหารรัฐกิจยุคหลังสมัยใหม่ = Postmodern public administration / Postmodern public administration ประโยชน์ ส่งกลิ่น. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - มหาสารคาม : หจก. อภิชาติการพิมพ์, 2556 [2013] - 11, 104 หน้า.

รายงานการวิจัยทุนอุดหนุนและส่งเสริมโครงการวิจัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

9786163213983


การบริหารรัฐกิจ.
แนวคิดหลังสมัยใหม่ -- แง่การเมือง.

JF1358 / .ป352 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544