นิสดารก์ เวชยานนท์.

ประวัติศาสตร์ระบบราชการและการบริหารงานบุคคลภาครัฐของไทย (พ.ศ. 2418-ปัจจุบัน) / นิสดารก์ เวชยานนท์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : รัตนไตร, 2556 [2013] - 286 หน้า : ภาพประกอบ.

บทที่ 1 บริบทและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การบริหารงานบุคคลภาครัฐ -- บทที่ 2 ยุคแรกเริ่มของการจ่ายเงินเดือน (พ.ศ. 2418-2434) -- บทที่ 3 ยุคปฏิรูประบบราชการ 2 (พ.ศ. 2435-2474) -- บทที่ 4 ยุครัฐข้าราชการ (พ.ศ. 2475-2529) -- บทที่ 5 ยุคสมองไหล (พ.ศ. 2530-2539) -- บทที่ 6 ยุคข้าราชการจีเอ็มโอ (พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน) -- บทที่ 7 บทสรุปส่งท้าย.

9789742318390


การปฏิรูประบบราชการ -- ไทย -- ประวัติ.
ระบบราชการ -- ไทย -- ประวัติ.
ราชการพลเรือน -- ไทย -- การบริหารงานบุคคล.

JQ1746.ฮ1 / น653 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544