บรรเจิด สิงคะเนติ.

หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง / บรรเจิด สิงคะเนติ. - พิมพ์ครั้งที่ 5, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013] - 322 หน้า.

บทที่ 1 ข้อความคิดทั่วไปในการควบคุมฝ่ายปกครอง -- บทที่ 2 ระบบการควบคุมฝ่ายปกครอง -- บทที่ 3 การควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรภายนอกฝ่ายปกครอง -- บทที่ 4 การควบคุมฝ่ายปกครองโดยองค์กรตุลาการ -- บทที่ 5 วิธีพิจารณาคดีปกครองของไทย.

9786162691843


กฎหมายปกครอง -- ไทย.

KPT2720 / .บ44 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544