ประสพสุข บุญเดช.

หลักกฎหมาย. Principle of law. Family law / ครอบครัว = Principle of law. Family law หลักกฎหมายครอบครัว ประสพสุข บุญเดช. - พิมพ์ครั้งที่ 15, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013] - 191 หน้า.

บทที่ 1 การใช้บังคับกฎหมายครอบครัว -- บทที่ 2 การหมั้น -- บทที่ 3 การสมรส -- บทที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภริยา -- บทที่ 5 ทรัพย์สินระหว่างสามีภริยา -- บทที่ 6 หนี้สินของสามีภริยา -- บทที่ 7 การสมรสที่เป็นโมฆะ -- บทที่ 8 การสมรสที่เป็นโมฆียะ -- บทที่ 9 การหย่า -- บทที่ 10 บิดามารดากับบุตร -- บทที่ 11 สิทธิและหน้าที่ระหว่างบิดามารดากับบุตร -- บทที่ 12 ผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครอง -- บทที่ 13 บุตรบุญธรรม -- บทที่ 14 ค่าอุปการะเลี้ยงดูและค่าเลี้ยงชีพ.

9786162691713


กฎหมายครอบครัว -- ไทย.

KPT540 / .ป45 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544