แสวง บุญเฉลิมวิภาส.

กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล / แสวง บุญเฉลิมวิภาส. - พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013] - 222 หน้า.

บทที่ 1 กฎหมายและลำดับชั้นของกฎหมาย -- บทที่ 2 ความรับผิดทางแพ่ง -- บทที่ 3 ความรับผิดทางอาญา -- บทที่ 4 กระบวนการดำเนินคดี -- บทที่ 5 กฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข -- บทที่ 6 บทบาทของพยาบาลในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ -- บทที่ 7 การเขียนบันทึกของพยาบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเจ็บป่วย -- บทที่ 8 บทบาทของพยาบาลในงานนิติเวช -- บทที่ 9 การพยาบาลผู้ป่วยอาการหนักและใกล้จะเสียชีวิต -- บทที่ 10 บทบาทของแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ กับการคุ้มครองสิทธิเด็ก --บทที่ 11 จริยธรรมแห่งวิชาชีพพยาบาล -- ภาคผนวก 1 คำประกาศสิทธิของผู้ป่วย -- ภาคผนวก 2 กฎหมายและปัญหาจริยธรรมเกี่ยวกับการวิจัยในคน -- ภาคผนวก 3 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 -- ภาคผนวก 4 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2539 -- ภาคผนวก 5 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ. 2543 -- ภาคผนวก 6 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 -- ภาคผนวก 7 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพการพยาบาลตามข้อกำหนดในการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค พ.ศ.2545 -- ภาคผนวก 8 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540.

9786162691836


กฎหมายการแพทย์ -- ไทย.
การพยาบาล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3018 / .ส85 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544