ยงธนิศร์ พิมลเสถียร.

การปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและการอนุรักษ์เมือง / ยงธนิศร์ พิมลเสถียร. - ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013] - 190 หน้า : ภาพประกอบ.

บทนำ ความเกี่ยวข้องระหว่างการอนุรักษ์เมืองกับการปรับปรุงพื้นฟูเมือง -- บทที่ 1 วิวัฒนาการของการปรับปรุงฟื้นฟูเมือง -- บทที่ 2 แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงฟื้นฟูเมือง -- บทที่ 3 หลักเหตุผลและหลักการในการอนุรักษ์เมือง -- บทที่ 4 การพิจารณาคุณค่ามรดกวัฒนธรรมในเขตเมือง -- บทที่ 5 นิยามศัพท์และวิธีการอนุรักษ์ -- บทที่ 6 องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ -- บทที่ 7 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์เมืองในประเทศไทย -- บทที่ 8 กฎเกณฑ์และข้อกำหนดระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์เมือง -- บทที่ 9 ย่านอนุรักษ์และแนวทางการออกแบบ -- บทที่ 10 เครื่องมือในการนำแผนอนุรักษ์มาปฏิบัติ.

9786163140180


การปรับปรุงเมือง.
เมือง -- การอนุรักษ์และการฟื้นฟูสภาพ.

HT166 / .ย233 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544