จำปี โสตถิพันธุ์.

คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พร้อมคำอธิบายในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540 และกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง / ศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์. - พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013] - 432 หน้า : ภาพประกอบ.

ส่วนที่ 1 สัญญาซื้อขาย -- บทที่ 1 หลักสัญญาและความสัมพันธ์ระหว่างหลักสัญญาและเอกเทศสัญญา -- บทที่ 2 ลักษณะและองค์ประกอบของสัญญาซื้อขาย -- บทที่ 3 กระบวนการในการก่อให้เกิดสัญญาซื้อขาย -- บทที่ 4 วัตถุของสัญญาซื้อขาย -- บทที่ 5 ความสมบูรณ์ของสัญญาซื้อขาย -- บทที่ 6 ผลทางทรัพย์ของสัญญาซื้อขาย -- บทที่ 7 ผลทางหนี้ของสัญญาซื้อขายในส่วนของผู้ขาย -- บทที่ 8 ผลทางหนี้ของสัญญาซื้อขายในส่วนของผู้ซื้อ -- บทที่ 9 ความรับผิดในความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินที่ขาย -- บทที่ 10 ความรับผิดของผู้ชายเมื่อผู้ซื้อถูกรอนสิทธิ -- บทที่ 11 ข้อตกลงยกเว้นความรับผิดในความชำรุดบกพร่องหรือในการรอนสิทธิ -- บทที่ 12 ประเภทของการซื้อขายทรัพย์สิน -- บทที่ 13 การเปรียบเทียบสัญญาซื้อขายกับสัญญาอื่น -- ส่วนที่ 2 สัญญาขายฝาก -- ส่วนที่ 3 สัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ -- ส่วนที่ 4 สัญญาแลกเปลี่ยน -- ส่วนที่ 5 สัญญาให้โดยเสน่หา.

9786162691966


ซื้อขาย -- ไทย.
ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ -- ไทย.
การแลกเปลี่ยน -- ไทย.
สัญญา -- ไทย.

KPT874 / .จ63 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544