ชาญชัย แสวงศักดิ์, 2494-

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง / ชาญชัย แสวงศักดิ์. - พิมพ์ครั้งที่ 9, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013] - 432 หน้า.

บทที่ 1 แนวความคิดพื้นฐานของกระบวนการพิจารณาทางปกครองและความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง -- บทที่ 2 ขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 -- บทที่ 3 เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจทำการพิจารณาทางปกครอง -- บทที่ 4 คู่กรณีในการทำคำสั่งทางปกครอง -- บทที่ 5 การพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง -- บทที่ 6 ผลของคำสั่งทางปกครอง -- บทที่ 7 การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง -- บทที่ 8 การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง -- บทที่ 9 การขอให้พิจารณาใหม่ -- บทที่ 10 การบังคับทางปกครอง -- บทที่ 11 ระยะเวลาและอายุความ -- บทที่ 12 การแจ้ง -- ภาคผนวก 1 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 -- 2 กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 -- 3 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง คำสั่งทางปกครองที่ต้องระบุเหตุผลไว้ในคำสั่งหรือในเอกสารแนบท้ายคำสั่ง ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2543 -- 4 ระเบียบคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้คำปรึกษา พ.ศ. 2541 -- 5 คำแนะนำของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่ 1/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์การแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งทางปกครอง.

9786162691829


วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทย.
กฎหมายปกครอง -- ไทย.

KPT2730 / .ช622 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544