ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-

คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ / ไผทชิต เอกจริยกร. - พิมพ์ครั้งที่ 7, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013] - 429 หน้า : ภาพประกอบ.

บทที่ 1 สัญญาซื้อขาย (Sale) -- 1.1 มูลเหตุในการทำสัญญาซื้อขาย -- 1.2 ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาซื้อขาย -- 1.3 ประเภทของนิติกรรมเกี่ยวกับการซื้อขาย -- 1.4 แบบและหลักเกณฑ์ในการทำสัญญาซื้อขาย -- 1.5 การโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ซื้อขาย -- 1.6 หน้าที่ ความรับผิดและสิทธิของผู้ขาย -- 1.7 หน้าที่ของผู้ซื้อ -- 1.8 การซื้อขายเฉพาะอย่าง -- บทที่ 2 สัญญาแลกเปลี่ยน (Exchange) -- 2.1 ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาแลกเปลี่ยน -- 2.2 การนำบทบัญญัติในเรื่องซื้อขายมาใช้ -- 2.3 ประเภทของสัญญาแลกเปลี่ยน -- บทที่ 3 สัญญาให้ (Gift) -- 3.1 มูลเหตุในการให้ทรัพย์สิน -- 3.2 ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาให้ -- 3.3 แบบในการให้ -- 3.4 การเรียกให้ส่งทรัพย์สินที่ให้คืน -- 3.5 การถอนคืนการให้.

9786162691928


การแลกเปลี่ยน -- ไทย.
ของขวัญ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
ซื้อขาย -- ไทย.

KPT874 / .ผ93 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544