อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์.

กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม / อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์. - พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013] - 540 หน้า : ภาพประกอบ.

บทที่ 1 บททั่วไป -- บทที่ 2 สิทธิและหน้าที่ของประชาชนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม -- บทที่ 3 องค์กรเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม -- บทที่ 4 นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -- บทที่ 5 การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม -- บทที่ 6 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม -- บทที่ 7 การควบคุมมลพิษ -- บทที่ 8 มลพิษทางอากาศ -- บทที่ 9 มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน -- บทที่ 10 มลพิษทางน้ำ -- บทที่ 11 มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล -- บทที่ 12 มลพิษอื่นและของเสียอันตราย -- บทที่ 13 มาตรการสนับสนุนเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม -- บทที่ 14 การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม.

9786162691980


กฎหมายสิ่งแวดล้อม -- ไทย.

KPT3127 / .อ73 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544