การพัฒนากระบวนการยุติธรรมในสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก : รายงานการศึกษาวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 5 = The development of justice systems in a changing world : the 5th National Justice Administration Symposium : เอกสารประกอบเพิ่มเติม / Development of justice systems in a changing world : the 5th National Justice Administration Symposium [รวบรวมโดย สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม]. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550 [2007] - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ.

กลุ่มที่ 1 มิติใหม่ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรม -- บทบาทของพนักงานอัยการในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญ / โดย เศกสรรค์ บางสมบุญ -- บทบาทของพนักงานอัยการในการดำเนินคดีนักการเมือง / โดย นันทศักดิ์ พูลสุข -- กลุ่มที่ 2 กระบวนทัศน์และการเปลี่ยนแปลง -- การก่อการร้ายทางชีวภาพในบริบทของการรักษากฎหมาย = Biological terrorism in the context of law enforcement / โดย พันเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล -- "10 latest malware threats : are you prepared for them?" / โดย ปริญญา หอมเอนก -- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 / โดย ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ -- กลุ่มที่ 3 กระบวนการยุติธรรมไทยกับมาตรฐานสากล -- มาตรฐานของสหประชาชาติกับกระบวนการยุติธรรม / โดย กุลพล พลวัน -- กลุ่มที่ 4 กระบวนการยุติธรรมกับผลกระทบทางสังคมในกระแสโลกาภิวัฒน์ -- พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 / โดย จิตราภา สุนทรพิพิจ -- กระบวนการยุติธรรมกับผลกระทบทางสังคมในกระแสโลกภิวัตน์ ร่าง พ.ร.บ.สุขภาพจิต : มิติใหม่ในการคุ้มครองสังคม / โดย ดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์ -- พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก : ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนา / โดย สมชาย เจริญอำนวยสุข.


การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา -- ไทย -- การประชุม
การบริหารงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ -- ไทย -- การประชุม.

KPT1572.ก67 / ก6312 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544