กิตติศักดิ์ ปรกติ.

การปฏิรูประบบกฎหมายไทยภายใต้อิทธิพลยุโรป / กิตติศักดิ์ ปรกติ. - พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013] - 343 หน้า : ภาพประกอบ.

1 บริบทและมูลเหตุแห่งการปฏิรูป -- 2 แนวความคิดว่าด้วยกฎหายและธรรมะ -- 3 การจัดระบบกฎหมายและองค์กรบริหารงานยุติธรรม -- 4 สถานะและสิทธิเสรีภาพของบุคคล -- 5 คดีพญาระกา : เรื่องส่วนตัว หรือเรื่องหลักการ? -- 6 สถานะและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ -- 7 หลักการใช้และตีความกฎหมาย -- 8 วิสัยทัศน์แห่งศตวรรษที่ 21.

9786162691690


กฎหมาย -- ไทย -- ประวัติ.

KPT120 / .ก633 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544