ชนก ชูตินันท์, 2514-

ความสัมพันธ์ของคุณภาพการบริการ ประโยชน์ที่ได้รับ ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีต่อผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายนอกของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร / Relationship of service quality net benefits satisfaction and loyalty toward outside information technology (IT) service provider of banking in Bangkok โดย ชนก ชูตินันท์. - [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556 [2013] - 10, 132 แผ่น : ภาพประกอบ.

วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารเทคโนโลยี)


ความพอใจของผู้บริโภค -- ไทย.
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การจ้างดำเนินการแทน -- ไทย.
ธนาคารและการธนาคาร -- เทคโนโลยีสารสนเทศ -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544