จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, 2502-

ระบบยุติธรรมและยุติธรรมทางเลือก : แนวการวิเคราะห์เชิงสังคมศาสตร์ = Justice system and alternative justice : on sociological perspectives / Justice system and alternative justice : on sociological perspectives จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 [2013] - 310 หน้า.

บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 กระบวนการยุติธรรม : หลักการและแนวคิด -- บทที่ 3 ว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก -- บทที่ 4 สืบค้นภูมิหลังและจุดเปลี่ยนของระบบยุติธรรมไทย -- บทที่ 5 พัฒนาการความสัมพันธ์ของกระบวนการยุติธรรมกับรัฐและสังคมไทย -- บทที่ 6 วิกฤติกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักในสังคมไทย -- บทที่ 7 ยุติธรรมทางเลือก : หลักการและความสำคัญ -- บทที่ 8 ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) -- บทที่ 9 ยุติธรรมชุมชน (Community Justice) -- บทที่ 10 บทวิเคราะห์กระบวนการยุติธรรมและยุติธรรมทางเลือกกับสังคมไทย.

9789740331186


การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย.
การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา -- ไทย.
การบริหารงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ -- ไทย.
การแก้ไขผู้กระทำผิดแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน -- ไทย.
การบริหารงานยุติธรรม.
การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา.
การบริหารงานยุติธรรมเชิงสมานฉันท์.
การแก้ไขผู้กระทำผิดแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน.

HV9960.ท9 / จ738 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544