สรุปคำสั่งศาลอุทธรณ์คดีเลือกตั้งที่น่าสนใจ. เล่ม 1 / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง - กรุงเทพฯ : สำนักวินิจฉัยและคดี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2556 [2013] - 3, 228 หน้า.

กฎหมายและฐานความผิดพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 ย้ายบุคคลเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบ (อภ.3) 6283/2552, (อภ.3) 399/2553 -- ต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (อภ.7) 3930/2551 -- ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (อภ.5) 1429/2552 -- มีลักษณะต้องห้ามมิให้สมัครรับเลือกตั้ง (อภ.3) 1518/2553 -- มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง (อภ.7) 3853/2553 -- ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายเกินระยะเวลา (อภ.1) 4844/2551 -- ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายเกินระยะเวลา (อภ.6) 551/2552 -- ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายเกินระยะเวลา (อภ.4) 2469/2552 -- ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน (อภ.7) 3855/2552 -- ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายเกินระยะเวลา (อภ.3) 23/2553 -- ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายเกินระยะเวลา (อภ.6) 869/2553 -- หาเสียงด้วยวิธีให้เงิน (อภ.5) 2583/2552 -- หาเสียงด้วยวิธีให้ดินลูกรัง (อภ.6) 3824/2552 -- หาเสียงด้วยวิธีให้เงิน (อภ.5) 3197/2552 -- หาเสียงด้วยวิธีให้เงิน (อภ.3) 5031, 5032/2552 -- หาเสียงด้วยวิธีจะให้เงินเดือนแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จะให้ปุ๋ยฟรี จะให้เบี้ยยังชีพ และจะให้เงินสนับสนุนแก่วัด (อภ.3) 73/2552 -- หาเสียงด้วยวิธีใช้รูปถ่ายที่แต่งกายด้วยเครื่องแบบปกติขาวและประดับเครื่องหมาย (อภ.5) 3198/2552 -- หาเสียงด้วยวิธีให้อุปกรณ์กีฬา (อภ.6) 176/2553 -- หาเสียงด้วยวิธีให้เงิน (อภ.7) 322/2553 -- หาเสียงด้วยวิธีใช้ตำแหน่งหน้าที่อนุมัติโครงการกู้ยืมเงิน (อภ.5) 2/2553 -- หาเสียงด้วยวิธีแจกวารสารและสมุดแก่นักเรียน (อภ.8) 784/2553 -- หาเสียงด้วยวิธีให้เงินแก่ผู้ใหญ่บ้าน (อภ.4) 539/2553 หาเสียงด้วยวิธีให้เงิน (อภ.4) 1663/2553 -- หาเสียงด้วยวิธีนำรถแบ็กโฮและรถแทรกเตอร์มาพัฒนาพื้นที่ (อภ.5) 10/2553 -- หาเสียงด้วยวิธีใส่ร้าย (อภ.4) 1718/2553 -- หาเสียงด้วยวิธีให้เงิน (อภ.1) 2771/2553 -- หาเสียงด้วยวิธีสัญญาว่าจะชำระหนี้ (อภ.3) 3829/2553 -- หาเสียงด้วยวิธีให้หินลูกรังผุ (อภ.9) 1403/2553 -- หาเสียงด้วยวิธีใช้รูปถ่ายสวมชุดครุยปริญญาโท (อภ.1) 5560/2552 -- หาเสียงในเวลาที่กฎหมายห้าม (อภ.4) 1371/2553 -- ปัญหาข้อกฎหมายที่ศาลวินิจฉัย.

9786167259253


กฎหมายเลือกตั้ง -- ไทย -- คดี.
การเลือกตั้งท้องถิ่น -- ไทย.

KPT2506.ก49 / 2556 ล. 1

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)