ลักขณา สริวัฒน์, 2492-

มนุษยสัมพันธ์ = Human Relationship / Human Relationship ลักขณา สริวัฒน์. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2556 [2013] - 182 หน้า : ภาพประกอบ.

บทที่ 1 ควาหมายและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์ -- บทที่ 2 ทฤษฎีสัมพันธภาพระหว่างบุคคล -- บทที่ 3 ธรรมชาติของมนุษย์และความต้องการของมนุษย์ -- บทที่ 4 การศึกษาตนเองและผู้อื่น -- บทที่ 5 การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลและชุมชน -- บทที่ 6 ลักษณะของผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีและการทำงานเป็นทีม.

9786165381765


มนุษยสัมพันธ์.

HM1106 / .ล622 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544