สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ.

ปัญหาข้อกฎหมายขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : ที่มาของคณะกรรมการสรรหา = Legal problems of independent organization of the Constitution of the Royal Kingdom of Thailand B.E. 2550 : sources of Selection Committees : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / Legal problems of independent organization of the Constitution of the Royal Kingdom of Thailand B.E. 2550 : sources of Selection Committees โดย สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ และคณะ. - [อุบลราชธานี] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554 [2011] - 11, 314 แผ่น : ภาพประกอบ.


องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระ -- ไทย.

KPT2610 / .ส746 2554

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544