วิเศษ อ่อนตา.

คำอธิบายพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและ วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 : พร้อมด้วยระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานและข้อสังเกต / วิเศษ อ่อนตา. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ร้านสวัสดิการหนังสือกฎหมาย "ปณรัชช", 2556 [2013] - 385 หน้า.

บทที่ 1 -- 1. คำนิยามความหมายของพยานหลักฐาน -- 2. การนำกฎหมายอื่นมาใช้บังคับ -- 3 การจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว -- บทที่ 2 -- 1. ความหมายของเด็กและเยาวชน -- 2. อำนาจศาลเยาวชนและครอบครัว -- 3. เด็กหรือเยาวชนมีอายุครบระหว่างพิจารณาคดี -- 4. ศาลอาญาที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว -- 5. การโอนคดีที่มีการฟ้องผิดศาล -- 6. การโอนคดีที่เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดร่วมกับผู้ใหญ่ --7. การโอนคดี กรณีที่มีการฟ้องถูกศาล -- 8. การโอนคดีศาลเยาวชนและครอบครัวมายังศาลเยาวชนและครอบครัวด้วยกัน -- บทที่ 3 -- 1. การจับเด็กและเยาวชน -- 2. การพิจารณาออกหมายจับ -- 3. การคุ้มครองสิทธิเด็กหรือเยาวชน -- 4. ขั้นตอนการจับกุมเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดอาญา -- 5. พนักงานสอบสวนสอบปากคำเด็กหรือเยาวชนเบื้องต้น -- 6. การแจ้งข้อเท็จจริงก่อนแจ้งข้อกล่าวหาในชั้นสอบสวน -- 7. พนักงานสอบสวนนำตัวเด็กหรือเยาวชนไปศาลเพื่อตรวจสอบการจับกุม -- 8. ศาลทำการตรวจสอบการจับกุมและปล่อยตัวชั่วคราว -- 9. ศาลมีคำสั่งไม่ปล่อยตัวชั่วคราว -- 10. การแจ้งข้อกล่าวและสอบปากคำ -- 11. ห้ามถ่ายภาพและบันทึกภาพเด็กหรือเยาวชน -- 12. เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอายุของเด็ก -- 13. ขั้นตอนและระยะเวลาการผัดฟ้อง 14. กรณีฟ้องไม่ทันภายในกำหนดระยะเวลา -- 15. อัยการสูงสุดไม่อนุญาตให้ฟ้องคดี -- 16. การควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชน -- 17. การสืบเสาะข้อเท็จจริง -- 18. การหักวันควบคุมตัว -- 19. ห้ามนำประวัติการกระทำผิดมาเปิดเผย -- 20. การควบคุมตัวระหว่างสอบปากคำหรือควบคุมตัวไว้ในสถานพินิจ -- บทที่ 4 -- 1. มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาก่อนฟ้องคดี (ชะลอการฟ้อง) -- 2. มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาหลังฟ้องคดี -- 3. ประชุมครอบครัว -- 4. กรณีปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู -- 5. ข้อห้ามระหว่างจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู -- 6. การประชุมจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู -- 7. กรณีไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟู -- 8. ข้อห้ามการปฏิบัติตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูไม่สำเร็จ -- 9. ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมการประชุม -- บทที่ 5 -- 1. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน -- 2. การจัดตั้งสถานพินิจ -- 3. อำนาจหน้าที่ของสถานพินิจ -- 4. หน้าที่ของผู้อำนวยการสถานพินิจ -- 5. ผู้ช่วยเหลือผู้อำนวยการสถานพินิจ -- 6. ดำเนินการตามคำพิพากษา -- 7. อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานพินิจในการควบคุมเด็กหรือเยาวชน -- 8. การลงทัณฑ์เด็กหรือเยาวชน -- 9. คณะกรรมการสหวิชาชีพ -- 10. การแยกเด็กหรือเยาวชน -- 11. แผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเช้ามาเย็นกลับ -- 12. รายงานผลการแก้ไขบำบัดฟื้นฟู -- 13. อำนาจหน้าที่ของพนักงานคุมประพฤติ -- 14. อำนาจหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ บทที่ 6 -- 1. ผู้พิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว -- 2. การแต่งตั้งผู้พิพากษา (ตุลาการ) -- 3. การแต่งตั้งอธิบดีและรองอธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง -- 4. การปฏิบัติหน้าที่แทน -- 5. อำนาจหน้าที่ของอธิบดี -- 6. อำนาจหน้าที่ของรองอธิบดี -- 7. อำนาจหน้าที่ของอธิบดีภาค -- 8. อำนาจหน้าที่ของผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด -- 9. องค์คณะของศาลเยาวชนและครอบครัว -- 10. องค์คณะร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัว -- 11. การพ้นตำแหน่งของผู้พิพากษาสมทบ -- 12. การแต่งตั้งผู้พิพากษาสมทบที่ว่างลง -- 13. กำหนดเวรปฏิบัติงานของผู้พิพากษาสมทบ -- บทที่ 7 -- 1. ผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา -- 2. พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญา -- 3. โจทก์ถอนฟ้องคดี -- บทที่ 8 -- 1. การควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนระหว่างพิจารณาคดี -- 2. การใช้เครื่องพันธนาการ -- 3. ศาลเรียกบุคคลอื่นมาฟังการพิจารณาคดีและสืบเสาะข้อเท็จจริง -- 4. ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวน -- 5. อำนาจศาลเจ้าของสำนวนก่อนพิพากษาคดี -- 6. ห้องพิจารณาคดี -- 7. การพิจารณาคดีเป็นการลับ -- 8. การพิจารณาคดีลับหลังจำเลยและให้บุคคลอื่นออกจากห้องพิจารณา -- 9. อำนาจศาลเรียกบิดามารดาหรือบุคคลอื่นมาเป็นพยาน 10. อำนาจศาลถอนผู้ปกครองโดยไม่มีใครร้องขอและตั้งผู้ปกครองชั่วคราว -- 11. การพิจารณาคดีไม่ต้องเคร่งครัดและนำข้อเท็จจริงประวัติของจำเลยมาพิจารณา -- 12. อำนาจศาลสั่งให้ทำการสืบเสาะ หรือสืบเสาะเพิ่มเติม -- 13. รายงานสืบเสาะเป็นผลร้ายแก่เด็กหรือเยาวชน -- 14. การพิพากษาไม่ควรมุ่งเน้นการลงโทษ -- 15. การตั้งที่ปรึกษากฎหมาย -- 16. อำนาจการปล่อยตัวชั่วคราว -- 17. จำเลยไม่มาฟังการพิจารณาคดี -- 18. การเรียกเด็กหรือเยาวชนมาศาล -- 19. การควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนมาและไปจากศาล -- 20. ห้ามบันทึก แพร่ภาพ รูป เสียง -- บทที่ 9 -- 1. การพิพากษาคดีอาญา -- 2. ศาลเห็นว่าคดีไม่สมควรมีคำพิพากษา -- 3. จำเลยได้ปฏิบัติและไม่ตามเงื่อนไขของศาล -- 4. การประชุมเพื่อมีคำพิพากษา -- 5. การเปลี่ยนแปลงคำพิพากษา -- 6. ศาลกำหนดเงื่อนไขการปล่อยตัว -- 7. พนักงานคุมประพฤติรายงานศาล -- 8. ใช้วิธีการสำหรับเด็กหรือเยาวชนแทนการลงโทษ -- 9. ระยะเวลาขั้นสูง/ต่ำการฝึกอบรม -- 10. รอการลงโทษหรือการกำหนดโทษ -- 11. ห้ามกักขังแทนค่าปรับ บทที่ 10 -- 1. การชี้ขาดคดีครอบครัว -- 2. องค์คณะคดีที่ผู้เยาว์ไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง -- 3. ศาลตั้งผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว -- 4. การจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดี -- 5. การทำหน้าที่ของผู้ประนอมคดีครอบครัว -- 6. กรณีที่ไกล่เกลี่ยแต่ไม่สามารถตกลงกันได้ -- 7. สืบเสาะภาวะความเป็นอยู่ของครอบครัว -- 8. การไกล่เกลี่ยเป็นการลับเฉพาะ -- 9. สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษา -- 10. ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาล -- 11. การส่งคำคู่ความหรือเอกสาร -- 12. การฟ้องคดีครอบครัว -- 13. การแต่งตั้งทนายความ -- 14. การคุ้มครองชั่วคราวคดีครอบครัว -- 15. การตรวจพิสูจน์ทางวิทางวิทยาศาสตร์ -- 16. กรณีฝ่าฝืนคำบังคับหรือคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว -- 17. คำพิพากษาของศาล -- 18. การร้องขอให้บุคคลเป็นคนไร้ความสามารถ -- 19. การตั้งผู้ปกครอง -- 20. การพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัวที่ผู้เยาว์มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย -- 21. ศาลแจ้งผู้อำนวยการสถานพินิจ -- 22. ศาลรับฟังความเห็นของผู้อำนวยการสถานพินิจ -- 23. ศาลแต่งตั้งผู้กำกับการปกครอง -- 24. ศาลตั้งผู้ปกครองหรือผู้จัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์ -- 25. การพิจารณาคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ -- 26. ร้องขอต่อศาลออกคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ -- 27. ศาลไต่สวนคำร้อง -- 28. คำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ -- 29. ศาลมีคำสั่งให้ผู้ร้องเข้ารับการอบรมหรือบำบัดหรือฟื้นฟู -- 30. การแจ้งคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ -- 31. คำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพสิ้นสุดลง -- 32. ศาลกำหนดค่าอุปการะเลี้ยงดูระหว่างมีคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ -- บทที่ 11 -- 1. การอุทธรณ์ -- 2. อนุญาตให้อุทธรณ์ -- 3. ฎีกา -- 4. บทกำหนดโทษ -- 5. บทเฉพาะกาล.

9786167541396


ศาลเยาวชนและครอบครัว -- ไทย.
การบริหารงานยุติธรรมด้านเยาวชน -- ไทย.

KPT4720 / .ว65 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544