เอื้อน ขุนแก้ว.

กฎหมายล้มละลาย = Bankruptcy law / Bankruptcy law โดย เอื้อน ขุนแก้ว. - พิมพ์ครั้งที่ 11, (แก้ไขเพิ่มเติม). - [กรุงเทพฯ] : พลสยาม พริ้นติ้ง, 2556 [2013] - 555 หน้า : ภาพประกอบ.

แก้ไขเพิ่มเติมจาก: คู่มือการศึกษากฎหมายล้มละลาย 2555.

ส่วนที่ 1 กระบวนพิจารณาหลัก -- บทที่ 1 การฟ้องขอให้ล้มละลายและการสั่งพิทักษ์ทรัพย์ -- บทที่ 2 คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ -- บทที่ 3 ผลของคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด -- บทที่ 4 การประชุมเจ้าหนี้ -- บทที่ 5 การประนอมหนี้ก่อนล้มละลาย -- บทที่ 6 คำพิพากษาให้ล้มละลาย -- บทที่ 7 การประนอมหนี้ภายหลังล้มละลาย -- บทที่ 8 การปลดจากล้มละลาย -- บทที่ 9 กระบวนพิจารณาคดีล้มละลายกรณีลูกหนี้ตาย -- บทที่ 10 กระบวนพิจารณาในกรณีที่ลูกหนี้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือนิติบุคคลอื่น -- ส่วนที่ 2 การขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย -- บทที่ 11 การขอรับชำระหนี้ -- บทที่ 12 หนี้ที่ไม่อาจขอรับชำระหนี้ได้ -- ส่วนที่ 3 การจัดการทรัพย์สิน -- บทที่ 13 ทรัพย์สินอันอาจแบ่งได้ในคดีล้มละลาย -- บทที่ 14 ผลของการล้มละลายเกี่ยวกับกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว -- บทที่ 15 การรวบรวมและจำหน่ายทรัพย์สิน -- บทที่ 16 การแบ่งทรัพย์สิน -- บทที่ 17 การยกเลิกการล้มละลาย -- บทที่ 18 การคัดค้านการกระทำหรือคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ -- บทที่ 19 การรัองขัดทรัพย์ -- บทที่ 20 เรื่องอื่น ๆ ส่วนที่ 4 คดีอาญาเกี่ยวกับการล้มละลาย -- บทที่ 21 ความผิดอาญาเกี่ยวกับล้มละลาย -- ส่วนที่ 5 ภาคผนวก -- 1 คำถามประกอบการทบทวน -- 2 ข้อสอบกฎหมายล้มละลาย -- 3 ข้อสอบทุนข้าราชการตุลาการ ประจำปี 2554 -- 4 พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 เฉพาะส่วนคดีล้มละลาย (แก้ไขสมบูรณ์) -- 5 พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 -- 6 พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547 -- 7 ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาในคดีล้มละลาย พ.ศ. 2547 -- 8 ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยข้ออุทธรณ์ในคดีล้มละลายที่ไม่สมควรได้รับการวินิจฉัยของศาลฎีกา พ.ศ. 2547 -- 9 ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการขออนุญาตอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาในคดีล้มละลายส่วนที่เกี่ยวกับคดีอาญา พ.ศ. 2549.

9786163217462


ล้มละลาย -- ไทย.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)