อ่านเอาเรื่อง-- พระธรรมนูญศาลยุติธรรม. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 / พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 อ่านเอาเรื่อง ฉบับเตรียมสอบ. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ The Justice Group. - กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์อักษร, 2556 [2013] - 312 หน้า : ภาพประกอบ.

พระธรรมนูญศาลยุติธรรม -- ลำดับชั้นศาลในศาลยุติธรรม มาตรา 1 -- ประเภทของศาลชั้นต้น มาตรา 2 -- ศาลอุทธรณ์ มาตรา 3 -- การแบ่งแผนกในศาล มาตรา 4 -- อำนาจและหน้าที่พิเศษของประธานศาลฎีกา มาตรา 5 -- การตั้ง การยุบเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจของศาลยุติธรรม มาตรา 6 -- การกำหนดจำนวนผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม มาตรา 7 -- ผู้ทำการแทน มาตรา 8 -- ผู้รับผิดชอบราชการศาลในศาลจังหวัดหรือศาลแขวง มาตรา 9 -- การแบ่งส่วนราชการในศาล มาตรา 10 -- ผู้รับผิดชอบในราชการของศาล มาตรา 11 -- หัวหน้าแผนกหรือผู้พิพากษาหัวหน้าหน่วยงาน มาตรา 12 -- อธิบดีผู้พิพากษาภาค มาตรา 13 -- อำนาจหน้าที่ของอธิบดีผู้พิพากษาภาค มาตรา 14 -- ห้ามมิให้ศาลยุติธรรมใดรับคดีที่ศาลยุติธรรมอื่นรับฟ้อง มาตรา 15 -- เขตอำนาจศาลชั้นต้น มาตรา 16 -- อำนาจพิจารณาพิพากษาคดีศาลแขวง มาตรา 17 -- อำนาจพิจารณาพิพากษาคดีศาลจังหวัด มาตรา 18 -- อำนาจของศาลส่วนแพ่งและส่วนอาญาในกรุงเทพมหานคร มาตรา 19 -- อำนาจของศาลยุติธรรมอื่น มาตรา 20 -- เขตอำนาจของศาลอุทธรณ์ มาตรา 21 -- อำนาจของศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค มาตรา 22 -- อำนาจของศาลฎีกา มาตรา 23 -- อำนาจทั่วไปของผู้พิพากษา มาตรา 24 -- อำนาจผู้พิพากษาคนเดียวในศาลชั้นตั้น มาตรา 25 -- องค์คณะผู้พิพากษาในศาลอุทธรณ์ มาตรา 27 -- เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้เกิดขึ้นในระหว่างพิจารณาในศาล มาตรา 28 -- เหตุสุดวิสัยหรือเหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้เกิดขึ้นในระหว่างการทำคำพิพากษา มาตรา 29 -- เหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ มาตรา 30 -- เหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้รวมถึง มาตรา 31 -- การจ่ายสำนวน มาตรา 32 -- การเรียกคืนสำนวนคดี มาตรา 33 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง -- การนำวิธีพิจารณาความอาญามาอนุโลมใช้ในศาลแขวง มาตรา 4 -- ระยะเวลาในการยื่นฟ้องผู้ต้องหาในคดีที่อยู่ในอำนาจศาลแขวง มาตรา 7 -- การนับระยะเวลายื่นฟ้องกรณีผู้ต้องหาหลบหนีจากการควบคุมหรือการขัง มาตรา 7 ทวิ -- ระยะเวลาในการควบคุมตัวผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวนในคดีที่อยู่ในอำนาจศาลแขวง มาตรา 8 -- ห้ามมิให้พนักงานอัยการฟ้องคดี เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามมาตรา 9 -- การฟ้องคดีในศาลแขวง มาตรา 19 -- การฟ้องคดีในศาลแขวงกรณีผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ มาตรา 20 -- ห้ามอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลแขวงในปัญหาข้อเท็จจริง มาตรา 22 -- สิทธิในการอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริง มาตรา 22 ทวิ.

9786162600715


การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย.
ศาล -- ไทย.
ศาลแขวง -- ไทย.

KPT1572 / .อ665 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544