พลเดช ปิ่นประทีป.

เพิ่มพลังพลเมือง สร้างความเป็นธรรม ลดความเลื่อมล้ำ : สมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555 30 มีนาคม-1 เมษายน พ.ศ. 2555 สำนักงานปฏิรูป (สปร.) / ข้อมูลและเรียบเรียง พลเดช ปิ่นประทีป, อนุรักษ์ สง่าอารีย์กุล. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักงานปฏิรูป (สปร.), 2556 [2013] - 223 หน้า : ภาพประกอบ.

บทนำ -- ส่วนที่ 1 เปิดเวทีงานสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ 2 -- ส่วนที่ 2 บันทึกบรรยากาศการประชุมพิจารณาระเบียบวาระ -- ส่วนที่ 3 ติดตามมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ 1 -- ส่วนที่ 4 ประชุมวิชาการ -- ส่วนที่ 5 ตลาดนัดปฏิรูป -- ส่วนที่ 6 พลังพลเมืองเปลี่ยนประเทศไทย -- บทส่งท้าย.


การวางแผนทางสังคม -- ไทย -- การประชุม.


ไทย -- นโยบายสังคม -- การประชุม.

HN700.55.ก8 / พ486 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544