ภาวะวิกฤตในกุมารเวชศาสตร์. Critical care in pediatrics. 1 = 1 / Critical care in pediatrics บรรณาธิการ สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : บริษัท ไอกรุ๊ป เพรส จำกัด, 2557 [2014] - viii, 316 หน้า : ภาพประกอบ.

บทที่ 1 การสื่อสารสำหรับการดูแลรักษาเด็กในช่วงเวลาวิกฤต (Communication during critical situation) / อิสราภา ชื่นสุวรรณ -- บทที่ 2 ปัญหาจิตใจและอารมณ์ของเด็กในภาวะเจ็บป่วยวิกฤต (Psychoemotional problems in pediatric critical illness) / ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย -- บทที่ 3 การช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด (Neonatal resuscitation) / วิไลพร เตชะสาธิต -- บทที่ 4 Respiratory distress syndrome / วิไลพร เตชะสาธิต -- บทที่ 5 ภาวะแรงต้านทานหลอดเลือดในปอดสูงในทารกแรกเกิด (Persistent pulmonary hypertension of the newborn) / ศริยา ประจักษ์ธรรม -- บทที่ 6 Neonatal seizure / สุดาทิพย์ โฆสิตะมงคล -- บทที่ 7 Near fatal asthma / อารยา ศรัทธาพุทธ, อรพรรณ โพชนุกูล -- บทที่ 8 Acute respiratory distress / วนิดา เปาอินทร์ -- บทที่ 9 ภาวะหัวใจวายเฉียบพลันในเด็ก (Pediatric acute heart failure) / รัฐพล ว่องวันดี -- บทที่ 10 Septic Shock / บันดาล ซื่อตรง -- บทที่ 11 การติดเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue infection) / พรอำภา บรรจงมณี -- บทที่ 12 Steven Johnson syndrome / ยุวลักษณ์ ธรรมเกสร -- บทที่ 13 ภาวะเลือดออกวิกฤตในเด็ก (Critical bleeding in children) / พชรพรรณ สุรพลชัย -- บทที่ 14 ภาวะฉุกเฉินในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง (Oncologic emergency in children) / ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล -- บทที่ 15 โรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันรุนแรง / พรรณพัชร พิริยะนนท์ -- บทที่ 16 แนวทางใหม่ในการรักษาภาวะชักจากไข้ (Update on the management of febrile seizures) / ขนิษฐา คูศิวิไลส์ -- บทที่ 17 Coma / สุดาทิพย์ ผาติชีพ -- บทที่ 18 Diabetic ketoacidosis / พรทิพา อิงคกุล -- บทที่ 19 Hyponatremia / สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ -- บทที่ 20 ไตบาดเจ็บเฉียบพลันในเด็ก (Acute kidney injury in children) / จักรชัย จึงธีรพานิช -- บทที่ 21 ความดันเลือดสูงในเด็ก (Hypertension in children) / จักรชัย จึงธีรพานิช.

9789746522748


การดูแลผู้ป่วยหนัก.
กุมารเวชศาสตร์.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)