ชวลิต อัตถศาสตร์.

คำอธิบายกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ : กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายระหว่างประเทศและการชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ / โดย ชวลิต อัตถศาสตร์. - พิมพ์ครั้งที่ 3, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, [2556?] [2013?] - 296 หน้า : ภาพประกอบ.

บทที่ 1 : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ -- บทที่ 2 : กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายระหว่างประเทศ -- บทที่ 3 : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กับสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ -- บทที่ 4 : การชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ.

9786167425658


ระเบียบการค้าต่างประเทศ -- ไทย.
สัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ -- ไทย.
กฎหมายพาณิชย์ -- ไทย.

KPT3405 / .ช546 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544