ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ; พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 / สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - นนทบุรี : สำนักงาน, 2555 [2012] - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ.

เรื่องที่สองพิมพ์หน้ากลับกัน. พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 2552.

หมวด 1 ปรัชญาและแนวคิดหลักของระบบสุขภาพ -- หมวด 2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป้าหมายของระบบสุขภาพ -- หมวด 3 การจัดให้มีหลักประกันและความคุ้มครองให้เกิดสุขภาพ -- หมวด 4 การเสริมสร้างสุขภาพ -- หมวด 5 การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ -- หมวด 6 การบริการสาธารธสุขและการควบคุมคุณภาพ -- หมวด 7 การส่งเสริม สนับสนุน การใช้และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ -- หมวด 8 การคุ้มครองผู้บริโภค -- หมวด 9 การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ -- หมวด 10 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ -- หมวด 11 การสร้างและการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข -- หมวด 12 การเงินการคลังด้านสุขภาพ -- ลำดับเหตุการณ์สำคัญของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552.


กฎหมายสาธารณสุข -- ไทย.
นโยบายสาธารณสุข -- ไทย.
บริการทางการแพทย์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3075 / .ธ44 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544