นครินทร์ เมฆไตรรัตน์, 2501-

คู่มือความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = Local cooperation manual / Local cooperation manual โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA), คณะที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการ. - [กรุงเทพฯ] : กรม, [2551?] [2008?] - ก-ฌ, 139 หน้า : ภาพประกอบ.

บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 ขั้นตอนการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- บทที่ 3 การจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- รายชื่อระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานของศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- ประเด็น-ถามตอบข้อหารือในการทำงานของศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของศูนย์ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- รายชื่อคณะผู้จัดทำคู่มือร่วมมือระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น -- รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ.


การปกครองท้องถิ่น -- ไทย.
การประสานงานของส่วนราชการ -- ไทย.

JS7153.3.ก2 / น242 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544