กัญจนา บุณยเกียรติ.

การลักลอกงานวิชาการและวรรณกรรม = Plagiarism / Plagiarism ผู้จัดทำ กัญจนา บุณยเกียรติ, ประไพพิศ มงคลรัตน์. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 [2013] - 108 หน้า : ภาพประกอบ.

บทที่ 1 บทนำ -- บทที่ 2 การลักลอกงานวิชาการและวรรณกรรม -- บทที่ 3 การบริหารจัดการ -- บทที่ 4 วิธีการและเครื่องมือตรวจสอบ -- บทที่ 5 ข้อเสนอแนะสำหรับสถาบันอุดมศึกษา : กรณีศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

9786165514385


การลอกเลียนวรรณกรรม.

PN167 / .ก62 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544