ดูเปร่, เบน

50 คำตอบที่บอกว่าโลกคิดอะไร / ห้าสิบคำตอบที่บอกว่าโลกคิดอะไร เบน ดูเปร่ เขียน ; สุริยา นภาพร แปล. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2556 [2013] - 294 หน้า.

แปลจาก: 50 big ideas you really need to know.

บทนำ ปรัชญา -- 01 คตินิยมแบบเพลโต -- 02 คตินิยมแบบอาริสโตเติล -- 03 กฎทอง -- 04 การอุทิศตนเพื่อผู้อื่น -- 05 เสรีภาพ -- 06 การยอมรับในความแตกต่าง -- 07 วิมตินิยม -- 08 เหตุผล -- 09 การลงโทษ -- 10 สสารนิยม -- 11 สัมพัทธนิยม -- 12 ประโยชน์นิยม -- 13 อัตถิภาวนิยม -- ศาสนา -- 14 ความชั่วร้าย -- 15 ชะตากรรม -- 16 วิญญาณ -- 17 ศรัทธา -- 18 มูลฐานนิยม -- 19 อเทวนิยม -- 20 ฆราวาสนิยม -- 21 รังสรรค์นิยม -- การเมือง -- 22 สงคราม -- 23 หน้าที่ -- 24 ยูโทเปีย -- 25 เสรีนิยม -- 26 ประชาธิปไตย -- 27 อนุรักษนิยม -- 28 จักรวรรดินิยม -- 29 แนวคิดชาตินิยม -- 30 พหุวัฒนธรรมนิยม -- 31 สัญญาประชาคม -- 32 สาธารณรัฐนิยม -- 33 ลัทธิคอมมิวนิสต์ -- 34 ลัทธิฟาสซิสต์ -- 35 ลัทธิเชื้อชาตินิยม -- 36 สตรีนิยม -- 37 อิสลามนิยม -- เศรษฐศาสตร์ -- 38 ทุนนิยม -- 39 โลกาภิวัฒน์ -- ศิลปะ -- 40 คลาสสิกนิยม -- 41 จินตนิยม -- 42 คตินิยมสมัยใหม่ -- 43 ลัทธิเหนือจริง -- 44 การเซ็นเซอร์ -- วิทยาศาสตร์ -- 45 วิวัฒนาการ -- 46 ไกอา -- 47 ภาวะไร้ระเบียบ -- 48 สัมพัทธภาพ -- 49 กลศาสตร์ควอนตัม -- 50 บิ๊กแบง.

9786163873521


ปรัชญา.

BD28 / .ด73 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544