ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-

คำอธิบายจ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน / ไผทชิต เอกจริยกร. - พิมพ์ครั้งที่ 11, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2556 [2013] - 345 หน้า : ภาพประกอบ.

จ้างแรงงาน (Hire of Services) -- 1. ความเบื้องต้น -- 2. ความหมายและสาระสำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน -- 3. ลักษณะของสัญญาจ้างแรงงาน -- 4. สัญญาจ้างแรงงานไม่ต้องทำตามแบบและไม่มีหลักเกณฑ์ในการทำสัญญา -- 5. หน้าที่ของลูกจ้าง -- 6. หน้าที่ของนายจ้าง -- 7. ความระงับของสัญญาจ้างแรงงาน -- 8. อายุความฟ้องร้องคดี -- จ้างทำของ (Hire of Work) -- 1. บททั่วไป -- 2. หน้าที่และความรับผิดของผู้รับจ้าง -- 3. หน้าที่และความรับผิดของผู้ว่าจ้าง -- 4. ความระงับของสัญญาจ้างทำของ -- 5. อายุความฟ้องร้องคดี -- รับขน (Carriage) -- 1. บททั่วไป -- 2. รับขนของ (Carriage of goods) -- 3. รับขนคนโดยสาร (Carriage of passengers) -- ภาคผนวก ตัวอย่างสัญญาจ้างแรงงาน -- ตัวอย่างหนังสือรับรองการทำงาน/ใบผ่านงาน -- ตัวอย่างสัญญาจ้างสร้างบ้าน -- ดัชนีค้นคำ.

9786162692383


สัญญา -- ไทย.
การจ้าง -- ไทย.
การรับขนสินค้า (กฎหมาย) -- ไทย.

KPT858 / .ผ97 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544