สุริยา ปานแป้น, 2520-

คู่มือสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ : เหมาะสำหรับสอบเนติบัณฑิต ผู้ช่วยผู้พิพากษา และอัยการผู้ช่วย / สุริยา ปานแป้น, อนุวัฒน์ บุญนันท์. - พิมพ์ครั้งที่ 6, แก้ไขเพิ่มเติม. - กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557 [2014] - 384 หน้า : ภาพประกอบ.

บทที่ 1 หลักการพื้นฐานของกฎหมายรัฐธรรมนูญ -- 1 ความหมายของกฎหมายรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญ และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ -- 2 องค์กรที่ต้องผูกพันตามรัฐธรรมนูญ -- 3 หลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ -- 4 สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ -- 5 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ -- 6 หลักความเสมอภาค -- 7 การจำกัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ -- 8 คำถามท้ายบท -- บทที่ 2 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย -- 1 ระบบการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย --2 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ -- 3 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างพระราชบัญญัติ -- 4 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตราพระราชกำหนด -- 5 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดี -- 6 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เสนอเรื่องโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน -- 7 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เสนอเรื่องโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ -- 8 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เสนอเรื่องโดยบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพ -- 9 คำถามท้ายบท -- บทที่ 3 คดีพิเศษที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ -- 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น 2 คดีเกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ -- 3 คดีเกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดความสมบูรณ์ในการดำรงตำแหน่งของสมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรี และกรรมการการเลือกตั้ง -- 4 คดีเกี่ยวกับการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาความเป็นหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา -- 5 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงานภายในวงงานของรัฐสภา -- 6 คดีเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง -- 7 คดีเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง -- 8 คำถามท้ายบท -- บทที่ 4 คดีพิเศษที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลยุติธรรม -- 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น -- 2 คดีเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน -- 3 คดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง -- 4 คดีเกี่ยวกับการร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน -- 5 คดีเกี่ยวกับกรรมการ ป.ป.ช. ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบ -- 6 คดีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง -- 7 คดีเกี่ยวกับเอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามรัฐธรรมนูญ -- 8 คำถามท้ายบท.

9786162692505


กฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทย.

KPT2070 / .ส744 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544