สนิท สนั่นศิลป์.

ย่อหลักกฎหมายมรดก : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 มรดก มาตรา 1599-1755 / คำอธิบายกฎหมายมรดก โดย สนิท สนั่นศิลป์. - [พิมพ์ครั้งที่ 1]. - กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [2556] [2013] - 14, 314 หน้า.

มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.

บทนำ มาตรา 1 ชื่อ พ.ร.บ. -- มาตรา 2 วันมีผลบังคับใช้ -- มาตรา 3 ให้เพิ่มบทบัญญัติบรรพ 6 -- มาตรา 4 บทบัญญัติไม่กระทบกระเทือนถึงกฎฯ สำหรับปกครองบริเวณเจ็ดหัวเมือง ร.ศ. 120 ในส่วนที่เกี่ยวด้วยมรดก -- ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป. หมวด 1 การตกทอดแห่งทรัพย์มรดก -- มาตรา1599 มรดกตกทอดแก่ทายาท เมื่อใด, การได้สิทธิและเสียสิทธิในมรดก -- มาตรา 1600 กองมรดกได้แก่อะไรบ้าง -- มาตรา 1601 ความรับผิดของทายาท -- มาตรา 1602 ความตายโดยสมมุติ -- มาตรา 1603 ประเภทของทายาท -- หมวด 2 การเป็นทายาท -- มาตรา 1604 สภาพของทายาทที่เป็นบุคคลธรรมดา -- มาตรา 1605 การถูกกำจัดมรดกของทายาท (ภายหลังเจ้ามรดกตาย) -- มาตรา 1606 การถูกกำจัดฐานเป็นผู้ไม่สมควร -- มาตรา 1607 การถูกกำจัดมิให้รับมรดกเป็นการเฉพาะตัว (ผู้สืบสันดานสืบมรดกต่อไปได้) ผู้ถูกกำจัดถูกห้าม (ไม่มีสิทธิ) จัดการหรือใช้ทรัพย์สินนั้น -- หมวด 3 การคัดมิให้รับมรดก -- มาตรา 1608 แบบและวิธีการตัดมรดก -- มาตรา 1609 แบบและวิธีการถอนการตัดมรดก -- หมวด 4 การสละมรดก -- มาตรา 1610 การคุ้มครองทายาทซึ่งหย่อนความสามารถ -- มาตรา 1611 ทายาทผู้หย่อนความสามารถถูกจำกัดสิทธิในการสละมรดกและรับมรดกฯ -- มาตรา 1612 แบบและวิธีการสละมรดก -- มาตรา 1613 ข้อจำกัดการสละมรดก -- มาตรา 1614 สิทธิของเจ้าหนี้กรณีทายาทสละมรดก -- มาตรา 1615 ผลของการสละมรดกและสิทธิของการสืบมรดก -- มาตรา 1616 การจัดการและใช้ทรัพย์ (มรดก) ที่ตนได้สละฯ -- มาตรา 1617 ผลของการสละมรดกของผู้รับพินัยกรรม -- มาตรา 1618 ทายาทโดยธรรมสละมรดกและไม่มีผู้สืบสันดานหรือผู้รับพินัยกรรมสละมรดก (การแบ่งปันมรดก) -- มาตรา 1619 ห้ามสละหรือจำหน่ายจ่ายโอนสิทธิรับมรดกในภายหน้า -- ลักษณะ 2 สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก. หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- มาตรา 1620 เจ้ามรดกตายโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมหรือพินัยกรรมไม่มีผล -- มาตรา 1621 สิทธิของผู้รับพินัยกรรมในฐานะทายาทโดยธรรม -- มาตรา 1622 สิทธิเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกของพระภิกษุ -- มาตรา 1623 พระภิกษุมรณภาพ (ทรัพย์สินจัดการอย่างไร) -- มาตรา 1624 ทรัพย์สินของบุคคลก่อนอุปสมบท -- มาตรา 1625 การจัดการ (แบ่ง) ทรัพย์สินระหว่างผู้ตายกับคู่สมรส -- มาตรา 1626 การแบ่งมรดก (สุทธิ) ของเจ้ามรดกระหว่างทายาทโดยธรรม -- มาตรา 1627 ลำดับและสิทธิการรับมรดกของบุตรที่บิดารับรองแล้วและบุตรบุญธรรม -- มาตรา 1628 สามีหรือภริยาที่ร้างกันหรือแยกกันอยู่โดยยังมิได้หย่าขาดฯ -- หมวด 2 การแบ่งทรัพย์มรดกระหว่างทายาทโดยธรรมในลำดับและชั้นต่างๆ -- มาตรา 1629 ทายาทโดยธรรมและลำดับในการมีสิทธิรับมรดก -- มาตรา1630 การจัดสิทธิรับมรดกตามลำดับทายาทในลำดับทายาทในลำดับสูงต ตัดทายาทในลำดับที่ต่ำกว่า ยกเว้นให้บิดามารดาได้ส่วนแบ่งเหมือนเป็นทายาทชั้นบุตร -- มาตรา 1631 สิทธิระหว่างผู้สืบสันดานต่างชั้นกัน ผู้สืบสันดานที่อยู่ในชั้นถัดลงไปไม่มีสิทธิรับมรดก -- หมวด 3 การแบ่งส่วนมรดกของทายาทโดยธรรมในลำดับและชั้นต่างๆ ส่วนที่ 1 ญาติ ส่วนที่ 2 คู่สมรส -- ส่วนที่ 1 ญาติ -- มาตรา 1632 การแบ่งส่วนมรดกของทายาทโดยธรรมในลำดับญาติให้เป็นไปตามส่วนที่ 1 แห่งหมวดนี้ (ภายใต้บังคับมาตรา 1629 วรรคท้าย) -- มาตรา 1633 ทายาทโดยธรรมในลำดับเดียวกันในลำดับหนึ่งๆ ตามมาตรา 1629 ได้ส่วนแบ่งเท่าๆ กัน -- มาตรา 1634 ระหว่างผู้สืบสันดานที่รับมรดกแทนที่กันในชั้นเดียวกันได้รับส่วนแบ่งเท่าๆ กัน (ตามลักษณะ 2 หมวด 4)-- ส่วนที่ 2 คู่สมรส -- มาตรา 1635 ลำดับและส่วนแบ่งของคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่และมีญาติที่เป็นทายาทโดยธรรมด้วย -- มาตรา 1636 กรณีเจ้ามรดกมีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายก่อนใช้ ป.พ.พ. บรรพ 5 หลายคน -- มาตรา 1637 คู่สมรสเป็นผู้รับประโยชน์ตามสัญญาประกันชีวิต -- มาตรา 1638 คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่จะต้องได้รับเงินปี -- หมวด 4 การรับมรดกแทนที่กัน -- มาตรา 1639 ผู้สืบสันดานที่มีสิทธิรับมรดกแทนที่ตามมาตรา 1629 ลำดับ (1) (3) (4) หรือ (6) ต่อๆ กันไปโดยไม่ขาดสาย -- มาตรา1640 กรณีทายาทตายโดยสาบสูญ ให้มีการรับมรดกแทนที่กันได้ -- มาตรา 1641 ผู้สืบสันดานของทายาทตามาตรา 1629 (2) หรือ (5) รับมรดกแทนที่กันต่อไปได้ -- มาตรา 1642 การรับมรดกแทนที่กันนั้นใช้บังคับเฉพาะในระหว่างทายาทโดยธรรม -- มาตรา 1643 สิทธิที่จะรับมรดกแทนที่กันนั้นได้เฉพาะผู้สืบสันดานโดยตรง ผู้บุพการีไม่มีสิทธิรับมรดกแทนที่ -- มาตรา 1644 ผู้สืบสันดานจะรับมรดกแทนที่ได้ต่อเมื่อมีสิทธิบริบูรณ์ในการรับมรดก -- มาตรา 1645 การสละมรดกของบุคคลใด ไม่ตัดสิทธิที่จะรับมรดกแทนที่บุคคลอีกคนหนึ่งที่จะสืบมรดกบุคคลอื่น -- ลักษณะ 3 พินัยกรรม. หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป -- มาตรา 1646 นิยามของพินัยกรรม (พินัยกรรม คืออะไร) -- มาตรา 1647 การแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตาย (วิธีการ) -- มาตรา 1648 พินัยกรรมต้องทำตามแบบที่กฎหมายระบุไว้ในลักษณะ 3 หมวด 1 (บรรพ 6) -- มาตรา 1649 ผู้มีอำนาจจัดการทำศพ -- มาตรา 1650 ค่าใช้จ่ายในการทำศพ เป็นหนี้บุริมสิทธิฯ และการขอกันเงินค่าใช้จ่าย ฯลฯ -- มาตรา 1651 ประเภทของผู้รับพินัยกรรม -- มาตรา 1652 ข้อจำกัดบุคคลผู้อยู่ในความปกครองทำพินัยกรรมยกทรัพย์ของตนให้แก่ผู้ปกครอง ฯลฯ -- มาตรา 1653 บุคคลที่ต้องห้ามเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรม -- มาตรา 1654 ความสามารถของผู้ทำพินัยกรรม และความสามารถของผู้รับพินัยกรรม -- หมวด 2 แบบพินัยกรรม -- มาตรา 1655 แบบ (ต่างๆ) ของพินัยกรรม (ที่กฎหมายรับรองบังคับให้) -- มาตรา 1656 พินัยกรรมแบบธรรมดา (มีพยานลุกนั่ง ฯ) -- มาตรา 1657 พินัยกรรมแบบ (ผู้ทำพินัยกรรม) เขียนเองทั้งฉบับ -- มาตรา 1658 พินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมือง -- มาตรา 1659 สถานที่ที่ทำพินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมือง -- มาตรา 1660 พินัยกรรมแบบเอกสารลับ -- มาตรา 1661 ผู้ทำพินัยกรรมเป็นทั้งคนใบ้และหูหนวก หรือพูดไม่ได้ ประสงค์จะทำพินัยกรรมแบบเอกสารลับ -- มาตรา 1662 ห้ามกรมการอำเภอเปิดเผยพินัยกรรม -- มาตรา 1663 พินัยกรรมแบบทำด้วยวาจา -- มาตรา 1664 ความสมบูรณ์ของพินัยกรรมด้วยวาจา -- มาตรา 1665 การลงลายมือชื่อของผู้ทำพินัยกรรมบางแบบ -- มาตรา 1666 ข้อห้ามนำมาตรา 9 มาใช้กับการลงลายมือชื่อในพินัยกรรมบางแบบ -- มาตรา 1667 คนไทยทำพินัยกรรมในต่างประเทศ (แบบ) -- มาตรา 1668 การเปิดเผยข้อความในพินัยกรรมต่อพยาน -- มาตรา 1669 การทำพินัยกรรมในภาวะการรบหรือสงคราม -- มาตรา 1670 บุคคลที่ต้องห้ามเป็นพยานในพินัยกรรม -- มาตรา 1671 ผู้เขียน - พยาน -- มาตรา 1672 ผู้มีอำนาจออกกฎกระทรวง-ค่าฤชาธรรมเนียม -- หมวด 3 ผลและการตีความแห่งพินัยกรรม -- มาตรา 1673 สิทธิเรียกร้องตามพินัยกรรมมีผลบังคับตั้งแต่ผู้ทำพินัยกรรมตาย -- มาตรา 1674 ผลบังคับของพินัยกรรมที่มีเงื่อนไข -- มาตรา 1675 การขอตั้งผู้จัดการทรัพย์สินของพินัยกรรมที่มีเงื่อนไขบังคับก่อน -- มาตรา 1676 พินัยกรรมให้ก่อตั้งมูลนิธิ -- มาตรา 1677 หน้าที่ของทายาทหรือผู้จัดการมรดกร้องขอจัดตั้งมูลนิธิ -- มาตรา 1678 ทรัพย์สินที่จัดสรรตกเป็นของมูลนิธิ เมือใด -- มาตรา 1679 กรณีจัดตั้งมูลนิธิไม่ได้ ทรัพย์สินตกทอดอย่างไร -- มาตรา 1680 การคุ้มครองเจ้าหนี้ กรณีเจ้ามรดกทำพินัยกรรมจัดตั้งมูลนิธิ -- มาตรา 1681 ช่วงทรัพย์ กรณีทรัพย์สินซึ่งเป็นวัตถุแห่งพินัยกรรมสูญหายฯ แล้วได้ทรัพย์สินอื่นมาแทน หรือได้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน -- มาตรา 1682 พินัยกรรมปลดหนี้หรือโอนสิทธิเรียกร้อง -- มาตรา 1683 ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้ -- มาตรา 1684 การตีความพินัยกรรม -- มาตรา 1685 สิทธิของบุคคลหลายคนมีคุณสมบัติตามพินัยกรรม หมวด 4 พินัยกรรมที่ตั้งผู้ปกครองทรัพย์ -- มาตรา 1686 ห้ามก่อตั้งทรัสต์ (โดยพินัยกรรมหรือนิติกรรม) -- มาตรา 1687 พินัยกรรมตั้งผู้ปกครองทรัพย์ -- มาตรา 1688 การตั้งผู้ปกครองทรัพย์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์พิเศษตามาตรา 456 -- มาตรา 1689 นิติบุคคลธรรมดาที่มีความสามารถและไม้ต้องห้ามฯ เป็นผุ้ปกครองทรัพย์ได้ -- มาตรา 1690 ผู้มีอำนาจตั้งผู้ปกครองทรัพย์ -- มาตรา 1691 ผู้ปกครองทรัพย์ทำพินัยกรรมตั้งบุคคลอื่นทำการสืบแทนตน -- มาตรา 1692 สิทธิและหน้าที่ของผู้ปกครองทรัพย์ -- หมวด 5 การเพิกถอนและการตกไปแห่งพินิยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม -- หมวด 6 ความเสียเปล่าแห่งพินัยกรรมหรือข้อกำหนดพินัยกรรม --ลักษณะ 4 วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก. หมวด 1 ผู้จัดการมรดก -- หมวด 2 การรวบรวมจำหน่ายทรัพย์มรดกเป็นตัวเงินและการชำระหนี้กับแบ่งปันทรัพย์มรดก -- หมวด 3 การแบ่งมรดก -- ลักษณะ 5 มรดกที่ไม่มีผู้รับ -- ลักษระ 6 อายุความ.

9786163250384


มรดกและการรับมรดก -- ไทย.
พินัยกรรม -- ไทย.

KPT770 / .ส363 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544