ครูผู้ "วิริยะ" : หนังสือรวมบทความวิชาการ เนื่องในโอกาส 60 ปี ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ / 60 ปี ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ คณะกรรมการจัดทำหนังสือครบรอบการเกษียณอายุราชการ ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ ... [และคนอื่นๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2556 [2013] - 408 หน้า : ภาพสีประกอบ.

ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ -- ประวัติและผลงาน -- รายชื่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ เป็นที่อาจารย์ปรึกษา -- รูปถ่าย -- ทำสิทธิคนพิการให้เป็นจริง (Make the Right Real) / วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ -- ส่วนที่ 2 บทสัมภาษณ์และคำระลึกถึง ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ -- กฎหมายแรงงานกับคนพิการ / ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล -- ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ แบบอย่างของบุคคลผู้สู้ชีวิต เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส / แสวง บุญเฉลิมวิภาส -- สายตาของวิริยะ / ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ -- แสงสีของศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ / สุเมธ ศิริคุณโชติ -- แด่ ... ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ / ประภาศ คงเอียด -- ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ครูผู้เป็นแรงบันดาลใจ / มุนินทร์ พงศาปาน -- ส่วนที่ 3 บทความทางวิชาการ -- อำนาจหน้าที่ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง / วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ -- ลอเรนซ์ ฟอน ชไตน์ Lorenz von Stein (1815-1890) / บุญศรี มีวงศ์อุโฆษ -- ปัญหาการโอนความเสี่ยงในสัญญาซื้อขาย : พิจารณาหลักกฎหมายไทยในบริบททางกฎหมายเปรียบเทียบ / กิตติศักดิ์ ปรกติ -- สิทธิของผู้ซื้อทรัพย์สินมาโดยสุจริตจากตลาดเปิดเผยตามมาตรา 1332 / ทวีศักดิ์ เอื้ออมรวนิช การพิจารณาแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 733 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในปี พ.ศ. 2478 / วีรวัฒน์ จันทโชติ -- การจำนำสิทธิ / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์ -- การขจัดภาษีซ้อนระหว่างประเทศฝ่ายเดียวโดยวิธีการให้เครดิตภาษีต่างประเทศ / สรายุทธิ์ วุฒยาภรณ์ -- ภาระรับผิดชอบ (Accountability) และความเป็นธรรม (Fairness) ในการบริหารจัดการภาษีอากร / อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ -- มาตรการทางภาษีทรัพย์สินและการคลังเพื่อพัฒนาการใช้ที่ดินเกษตรกรรม / กีระเกียรติ พระทัย -- การคุ้มครองแรงงานสตรีตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization) / วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม -- ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท: กรรมการที่เป็นเพศหญิง (Board Diversity: Women on Board) / นิลุบล เลิศนุวัฒน์ -- การคุ้มครองสิทธิทางการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายของคนพิการในประเทศไทย / ลลิล ก่อวุฒิกุลรังษี และสาลินี ลิขิตพัฒนะกุล -- การคุ้มครองสิทธิคนพิการในสถานการณ์ฉุกเฉินทางมนุษยธรรม (Protection for the Rights of Persons with Disabilities in the Situations of Humanitarian Emergency) / อานนท์ ศรีบุญโรจน์ -- การคุ้มครองคนพิการตามประมวลกฎหมายอาญา / ภาคภูมิ โลหวริตานนท์.


วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์, 2495-


ครูกฎหมาย -- ไทย -- ชีวประวัติ.
กฎหมายแพ่ง -- ไทย.
ทรัพย์ (กฎหมาย) -- ไทย.
ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
คนพิการ -- สถานภาพทางกฎหมาย -- ไทย.

KPT110.ว63 / ค47 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544