สรรเสริญ สุวรรณประเทศ.

วิธีเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ = Official correspondence / Official correspondence สรรเสริญ สุวรรณประเทศ. - ฉบับพิมพ์ที่ 2, ปรับปรุงใหม่. - กรุงเทพฯ : บริษัทวิทยพัฒน์ จำกัด, 2555 [2012] - 185 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2551.

บทที่ 1 ประเภทและแบบฟอร์มของหนังสือราชการภาษาอังกฤษ -- บทที่ 2 โครงสร้างของหนังสือราชการภาษาอังกฤษ -- บทที่ 3 หนังสือราชการของส่วนราชการประจำต่างประเทศ -- บทที่ 4 การเขียนข้อความในส่วนหัวเรื่องและส่วนท้ายเรื่อง -- บทที่ 5 ขั้นตอนการเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ -- บทที่ 6 การเขียนข้อความในส่วนเนื้อเรื่อง -- บทที่ 7 ประโยคและสำนวนที่ใช้กับหนังสือราชการภาษาอังกฤษ -- บทที่ 8 รูปประโยคเขียนในภาษาอังกฤษ --บทที่ 9 ข้อพิจารณาประกอบการเขียนหนังสือราชการภาษาอังกฤษ -- บทที่ 10 ตัวอย่างหนังสือราชการภาษาอังกฤษสำหรับสถานการณ์ทั่วไป -- บทที่ 11 วิธีการพิมพ์หนังสือราชการภาษาอังกฤษและการจ่าหน้าซอง -- บทที่ 12 บัตรเชิญ.

9789741669691


จดหมายธุรกิจอังกฤษ.

HF5726 / .ส445 2555

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544