เมธี สุขสำเร็จ.

การศึกษาและการรวบรวมข้อมูลชุมชนโบราณที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ / เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ. - พิมพ์ครั้งแรก. - [อุบลราชธานี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557 [2014] - 86 หน้า : ภาพสีประกอบ.

ได้รับทุนสนับสนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

บทที่ 1 ชุมชนโบราณและระบบชลประทาน -- 1. ชุมชนโบราณที่มีคู้น้ำคันดินล้อมรอบที่มีรูปทรงกลม ทรงรี หรือทรงอิสระ -- 2. ชุมชนโบราณที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมเรขาคณิต -- 3. ระบบชลประทานในสมัยวัฒนธรรมเขมรโบราณ -- ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของบารายในอาณาจักรเขมรโบราณ -- สระน้ำและบาราย: ทะเลศักดิ์สิทธิ์ตามคติเทวราชา -- ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของบารายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย -- บทที่ 2 ชุมชนโบราณที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ และแนวทางการศึกษาชุมชนโบราณฯ -- บทที่ 3 ผลการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนโบราณที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ -- บทที่ 4 องค์ความรู้เรื่องการสร้างบาราย -- 1. ข้อสันนิษฐานการสร้างบารายในวัฒนธรรมเขมรโบราณ -- การเลือกพื้นที่ -- การสร้างบารายจากหลักฐานเอกสารโบราณ -- 2. การนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาแหล่งน้ำเดิม -- บทที่ 5 บทสรุป.

9789745233225


แหล่งโบราณคดี -- ไทย -- อุบลราชธานี.
แหล่งโบราณคดี -- ไทย -- ยโสธร.
แหล่งโบราณคดี -- ไทย -- อำนาจเจริญ.

DS567 / .ม735 2557

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544