บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2489-

การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว = Transportation for tourism / Transportation for tourism บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : ธรรมสาร, 2556 [2013] - 287 หน้า : ภาพประกอบ.

แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: การขนส่งผู้โดยสารเพื่อการท่องเที่ยว.

บทที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการท่องเที่ยวกับการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว -- บทที่ 2 ความหมายและความสำคัญของการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว -- บทที่ 3 การให้บริการและประเภทของการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว -- บทที่ 4 การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวทางถนนหรือด้วยรถยนต์ -- บทที่ 5 การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวทางรางหรือด้วยรถไฟ -- บทที่ 6 การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวทางน้ำหรือด้วยเรือ -- บทที่ 7 การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวทางอากาศหรือด้วยเครื่องบิน -- บทที่ 8 การประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อการท่องเที่ยว -- บทที่ 9 โครงสร้างเศรษฐกิจของการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว -- บทที่ 10 การจัดการการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว -- บทที่ 11 การตลาดการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว -- บทที่ 12 การเงินของการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว -- บทที่ 13 บทบาทของรัฐบาลต่อการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว -- บทที่ 14 หน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว -- บทที่ 15 การพัฒนาการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว -- ภาคผนวกที่ 1 การเตรียมความพร้อมการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวของไทยสู่การเป็นศูนย์กลางประชาคมอาเซียน -- ภาคผนวกที่ 2 ศัพท์การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวที่ควรรู้.

9786163355102


การขนส่ง -- การขนส่งผู้โดยสาร.
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว.
การท่องเที่ยว.

HE199.9 / .บ734 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544