ไรท์เจส, โคน์.

เกษตรยั่งยืน : วิถีการเกษตรเพื่ออนาคต ประมวลความรู้และประสบการณ์การเกษตรยั่งยืนจาก 47 ประเทศ / เขียนโดย Coen Reijntjes, Bertus Haverkort and Ann Waters-Bayer ; วิฑูรย์ ปัญญากุล แปล. - พิมพ์ครั้งที่ 3. - กรุงเทพฯ : มูลนิธิสายใยแผ่นดิน, 2556 [2013] - 368 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขและเพิ่มเติม 2547. แปลจาก: Farming for the future.

ภาคที่ 1 เกษตรยั่งยืนที่พึ่งตนเอง : ทางเลือกต่างๆ -- บทที่ 1 เกษตรกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน -- บทที่ 2 เกษตรยั่งยืน : กระบวนการตัดสินใจอยู่ที่ครอบครัว -- บทที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยีโดยเกษตรกร -- ภาค 2 หลักการและแนวทางเกษตรยั่งยืน -- บทที่ 4 เกษตรยั่งยืน และ นิเวศการเกษตร -- บทที่ 5 หลักการนิเวศวิทยาของเกษตรกรรมยั่งยืน -- บทที่ 6 การพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน -- ภาค 3 เชื่อมโยงเกษตรกร และนักวิชาการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรยั่งยืน -- บทที่ 7 บทบาทและกิจกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรยั่งยืน -- บทที่ 8 กระบวนการและวิธีการพัฒนาเทคนิคเกษตรยั่งยืน -- ภาคผนวก ก. เทคนิคเกษตรยั่งยืน -- ภาคผนวก ข. คำศัพท์สำคัญ -- ภาคผนวก ค. ที่ติดต่อและข้อมูลเพิ่มเติม.

9786169109020


เกษตรกรรมยั่งยืน -- ไทย.

S471.ท9 / ร93 2556

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544