กฎหมายคอมพิวเตอร์. 2 / ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล. - กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2557 [2014] - 196 หน้า.

มีซีดี-รอม 1 แผ่นประกอบ. เก็บที่วัสดุลักษณะพิเศษ.

1. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ -- หมวด 1 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ -- หมวด 2 ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ -- หมวด3 ธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ -- หมวด 4 ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ -- หมวด 5 คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ -- หมวด 6 บทกำหนดโทษ -- 2. ฐานความผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์ -- 3. พระราชกฤษฏีกา -- 3.1 ควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ -- 3.2 จัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ -- 3.3 กำหนดประเภทธุรกรรมในทางแพ่งและพาณิชย์ที่ยกเว้นมิให้นำกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้บังคับ -- 3.4 วิธีการแบบปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ -- 3.5 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรม -- 4. กฎกระทรวง -- 5. มาตรฐานคอมพิวเตอร์ "รายละเอียดลงลึกใน CD" --6. ประกาศ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง -- 6.1 ควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ -- 6.2 คัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ -- 6.3 จัดทำหรือแปลงเอกสาร-ข้อความ -- 6.4 แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ -- 6.5 แนวทางการจัดทำแนวนโยบายฯ ของผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ -- 6.6 แนวนโยบายฯ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐ -- 6.7 แนวนโยบายฯ รักษาความมั่นคงของ/รัฐ -- 6.8 แนวนโยบายฯ รักษาความมั่นคงของ/รัฐ 2 -- 6.9 แนวนโยบายฯ บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ -- 6.10 ในการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินฯ -- 6.11 ประเภทของธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ -- 6.12 มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยฯ -- 6.13 รับรองสิ่งพิมพ์ออก -- 6.14 หน่วยงานรับรองสิ่งพิมพ์ออก -- 6.15 ลงโทษปรับทางปกครอง -- 6.16 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาฯ.

9786163250490


คอมพิวเตอร์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT80.ค53 / ก245 2557 ล. 2

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544