อุดม เชยกีวงศ์.

หนังสือยุคปฏิรูปการศึกษา : อบต. ประชาธิปไตยของชาวบ้าน / เรียบเรียงโดย อุดม เชยกีวงศ์. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2549 [2006] - 166 หน้า : ภาพประกอบ.

พิมพ์ซ้ำกับฉบับพิมพ์ 2545.

1. บทนำ -- 2. ตำบล หมู่บ้าน -- 3. สภาตำบล -- 4. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) -- 5. สมาชิกสภา อบต. และผู้บริหาร อบต. -- 6. พนักงานส่วนตำบล -- 7. การพัฒนาศักยภาพสมาชิก อบต. -- ภาคผนวก -- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2538 -- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 -- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 -- พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 -- พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2539.

9742227934 9789742227937


880-05 -- การบริหารส่วนตำบล -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544