มุมมอง มุมคิด 6. [เล่ม 2], Leadership & Change Talent Network ทุนฝึกอบรมสำหรับนักบริหารระดับกลาง New Wave Leader HiPPS ณ The Australian National University (ANU) ประเทศออสเตรเลีย. Leadership & Change Talent Network ทุนฝึกอบรมสำหรับนักบริหารระดับกลาง New Wave Leader HiPPS ณ The Australian National University (ANU) ประเทศออสเตรเลีย - พิมพ์ครั้งที่ 3. - นนทบุรี : สำนักงาน ก.พ., 2556 [2013] - 189 หน้า : ภาพประกอบ.

ฉบับพิมพ์ซ้ำ.

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม Talent Network ณ เมือง Melbourne ประเทศออสเตรเลีย -- องค์กรที่เป็นเลิศ -- บทความเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะ/ศักยภาพด้านภาวะผู้นำและการบริหารในองค์กรภาครัฐของไทย -- ประสบการณ์และการเรียนรู้จากการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านการบริหารและความเป็นผู้นำ ณ University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย -- Leaders are everywhere -- การจัดการปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน -- การร่วมพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ -- บทความ เรื่องเล่าจาก Melbourne -- การฝึกอบรมตามโครงการทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง -- ตัวชี้วัดความสำเร็จขององค์กร -- รายงานผลการศึกษาดูงาน ณ Vicorian Department of Justice -- การกำหนดนโยบายของประเทศออสเตรเลีย -- เมลเบิร์นเมืองสร้างสรรค์ : บทเรียนการพัฒนาเมืองบนพื้นฐานศิลปะและวัฒนธรรม -- ข้าราชการไทยในอนาคต -- รายงานการฝึกอบรม หลักสูตร Leadership Development Program.


880-05 -- ความเป็นผู้นำ.
880-06 -- นโยบายของรัฐ -- ออสเตรเลีย.


880-04 -- ไทย -- ข้าราชการและพนักงาน -- การฝึกอบรม.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544